Rekonstrukce domu č.p.152 v Nepomuku – vyjádření ke kolaudačnímu rozhodnutí

v Nepomuku 6.ledna 2011

Stavební úřad Nepomuk
Nám. A. Němejce 64
335 01 Nepomuk


věc:  Rekonstrukce domu č.p.152 v Nepomuku – vyjádření ke kolaudačnímu rozhodnutí

Potvrzuji, že v souladu se stavebním povolením na uvedenou akci (zn. 13264-1296/VŽP/07/Mu) byly stavební úpravy neorenesanční fasády tohoto v jádře barokního objektu1 konzultovány se mnou, jakožto zástupcem našeho občanského sdružení, a to zástupcem zhotovitele stavby – stavbyvedoucím Tomášem Chouněm.

Konkrétně proběhly diskuze o nových výplních otvorů, provedení oprav štukové výzdoby a barevném řešení fasády.

V případě výplní okenních otvorů bylo z naší strany navrhováno  zhotovení kopií stávajících – tj. špaletových oken (pokud by to stav vnitřních oken dovolil tak pouze s výměnou  venkovních). Vzhledem k finanční náročnosti jsme se ale nakonec shodli na kompromisu – oknech plastových, ovšem pohledově identických s původními (rozměry, provedením dělících příček).  Realizace bohužel zcela nesplnila ani tento požadavek. Nová okna totiž nerespektují původní poměr výšky horních a dolních tabulek. U starých oken byl poměr 2:3 a dělící příčka korespondovala s pásovou rustikou fasády. Jde sice o relativně drobný detail, nicméně přesto poněkud pozměňující výraz průčelí domu.
U vrat byla doporučována pouze repase původních barokních, bohužel investor trval na nových s nadsvětlíkem. Výsledné provedení je (pokud pomineme zánik památkové hodnoty spojené s původními dveřmi) v kontextu průčelí i ostatních objektů na náměstí vcelku uspokojivé. Vrata jsou  kazetová, z masivního dřeva  a s profilovanou římsou nadsvětlíku.
U dveří v přízemí byla z naší strany výměna  přímo doporučována, bohužel za dřevěné, slohové nikoliv za plastové a navíc každé jiné. Rádobybarokní výraz levých dveří se k neorenesanční tváři domu nehodí už vůbec.

Opravy štukových prvků fasády naopak proběhly zcela dle doporučení Společnosti přátel starého Nepomuka. Dle historické ikonografie byly obnoveny rustikové klenáky nad levým vchodem. Jinak šlo pouze o dílčí , drobné opravy stávajícího stavu.

Barva fasády byla  zvolena tak, aby měla velmi podobné odstíny jako poslední dochovaná vrstva. Výsledné dvoubarevné řešení prakticky zcela akceptuje naše návrhy, kdy oproti dochovanému stavu (zřejmě z r. 1968) byla posílena tektonika členění fasády. Místo zvýraznění hrubé bosáže pilastru či rozvilinových ornamentů v parapetních zrcadlech byly tmavším odstínem opatřeny všechny hmoty vystupující z plochy (pilastr, římsy, šambrány). Došlo k jasnému vyznačení podpěr a břemen, nesoucího a neseného, přesně v duchu klasických tektonických zásad.
Provedení reklamních poutačů je ovšem již značně diskutabilní. Na jedné straně jsou sice umístěny na místech kam patřily i v minulosti, ale jejich velikost a především grafické ztvárnění výrazu průčelí příliš neprospívá.

Celkově lze provedení opravy fasády měšťanského domu č.p. 152 v Nepomuku označit z památkového hlediska za jakýsi standart, pod nějž již není při snaze o zachování historického rázu jádra města možné jít. Má nepochybně své světlé stránky, ale i nemálo těch stinných.

 

PhDr. Pavel Kroupa
Společnost přátel starého Nepomuka, o.s.
www.starynepomuk.ic.cz

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.