Turecká boží muka

Umístění:

Severní strana Třebčické ulice, novodobá část nedaleko křižovatky s Nádražní ulicí u plotu zahrady čp. 361.

Historie:

Tato drobná památka, ležící nad historickým jádrem města na staré písecké cestě,1 bývá v regionální literatuře spojována s Ladislavem ze Šternberka, pánem na Zelené Hoře. Ladislav se účastnil v letech l593-1606 bojů s Turky v Uhrách.2 „Turecká“ boží muka mají být památkou na nepomucké rekruty padlé v tomto tažení.3 Na jaře 1937 zde byl učiněn nález kostry v rakvi.4 Berndorf přichází v této souvislosti s hypotézou, že Ladislav ze Šternberka si z války přivedl zajatce, který, jakožto muslim, nemohl být po smrti pochován na křesťanském hřbitově a byl proto pohřben zde.

Popis:

Jednoduchý pilíř čtvercového profilu, vysoký cca 2m, je horizontálně členěn čtyřmi římsami. Nízko nad zemí je římsa oblounová, v třetině výšky hranolovitá, podpíraná v rozích konzolami, v ploše nad ní je na jižní straně mírně vystouplý řecký kříž. Ve dvou třetinách výšky je další římsa, tentokrát ve tvaru odsazeného trochilu. Tato římsa nese v rozích čtyři krátké válcovité pilířky, tělo sloupu zde má také kruhový, oproti zbytku hmoty zapuštěný, profil. Na rohových pilířkách spočívá mírně hmotnější římsa obdobného tvaru jako níže. Nad ní je hmota kvádrového pilíře prolomena do každé strany obdélným výklenkem. Na subtilní korunní římsu stejných proporcí, jako má římsa třetí, dosedá stanová stříška o nízkém sklonu, krytá bobrovkami. Původně byl prý na špici plechový půlměsíc a ve výklencích obrázky zemských patronů.5


1Stabilní katastr i josefské mapování zachycují objekt uprostřed křižovatky cest. Cesta přicházející z severní části dnešní Nádražní ulice zde pokračovala v trase ulice U Hřiště a dále k Milči.
2MOTEJZÍK (2006): s. 47; Srov. Sněmy české IX: 376 nebo 391.
3Např. SÝKORA (1991): s. 17.
4BERNDORF (1938): s. 125.
5Ibid.
(c) KROUPA, Pavel (2009): Urbanistický vývoj a památkové hodnoty města Nepomuk.

… zpět na seznam nepomuckých památek …