Bývalá kaple Božího těla

Umístění:

Západně od Špitálského rybníka na jižní strana silnice I/20 Plzeň-Písek. Objekt je součástí čp. 238.

Historie:

První písemná zmínka o kapli pochází z roku 1566, kdy Ladislav ze Šternberka daroval nepomuckému špitálu “rybník u malého kostelíka1 (odtud Špitálský rybník). Kaple byla před rokem 1667 přestavěna Václavem Vojtěchem ze Šternberka.2 V rámci josefínských reforem byla roku 1786 zrušena3 a následujícího roku prodána v dražbě nepomuckému měšťanovi.4 Kolem roku 1840 byla přistavěna jižní obytná část. V roce 1857 byla bývalá kaple přeměněna na kovárnu.5

Popis:

Jednolodní orientovaná stavba na půdorysu obdélníka s půlkruhovým závěrem. Lehce nepravidelné napojení lodi naznačuje, že by mohlo jít původně o renesanční centrální kruhovou dispozici, která byla v baroku rozšířena o loď.6 Interiér, zaklenutý valeně s trojbokými výsečemi, osvětluje čtveřice nízkých půlkruhových oken. Fasáda je hladká, pouze závěr je rytmicky členěn širokými lesenovými rámci. Z plochy vertikálních lesen vystupují toskánské pilastry (bez patek, zřejmě kvůli druhotnému navýšení terénu). Kresba V. Peška z 20. let. 20. stol.7 zachycuje bohatší štukovou výzdobu: pilastry nesly subtilní římsu, na níž se rytmicky střídaly rozety ve tvaru čtyřlístku (nad pilastry) a triglify (v ose oken), okna byla rámována hladkými šambránami. Prejzová krytina byla v roce 2007 nahrazena zčásti lepenkovým šindelem, z části raženými pálenými taškami.

Z jižní strany přiléhá k bývalé kapli obytný dům, jehož fasáda je členěná armovanými lesenami, evidentně pozůstatky složitější historizující fasády. Okna a dveře jsou dvoukřídlá, z 20. století.

1SOkA Plzeň-jih: Archiv města Nepomuk. Inv. č. 110/16, Antonín, arcibiskup pražský, potvrzuje nadání nepomuckého špitálu, 1566.
2BERNDORF (1963): s. 1877.
3SOMMER (1839): s. 30.
4BERNDORF (1963): s. 1464.
5KUČA (2000): s. 302.
6Pokud by se tato hypotéza potvrdila, zařadila by se kaple Božího Těla mezi nevelké množství českých renesančních centrál.
7Obr. 44; BERNDORF (1928a): s. 39.

(c) KROUPA, Pavel (2009): Urbanistický vývoj a památkové hodnoty města Nepomuk.

… zpět na seznam nepomuckých památek …