Dům U Lípy čp. 185

Umístění:

Východní fronta Přesanického náměstí. Objekt leží mezi ulicí J.J. Ryby a silnicí I/20.

Historie:

Alexandr Berndorf se domnívá, že právě zde byla původní nepomucká rychta a (posléze) obecní hostinec. Na počátku 17. století je tu uváděn hostinský Josef Tůma, vlastnící dříve dům čp. 149. Berndorf tedy usuzuje, že obec a Tůma si vyměnili, snad kvůli jeho dluhům, nemovitosti.1 Roku 1620 kupuje dům po zemřelém Josefu Tůmovi barvíř Jeroným Lenner.2 Lennerové, bohatí měšťané,3 drželi dům až do roku 1788, kdy připadl věnem Janu Hessovi, řezníkovi a synovi hostinského z Chocenic.4 Jeho potomkům po té patřil až do 80. let 20. století. Dům byl poškozen ohněm roku 1746 a znovu roku 1799.5 Tehdy pravděpodobně získalo jeho průčelí současnou podobu.

Roku 1903 byly kolny a chlévy za domem těžce poškozeny požárem. Novostavbu realizoval následujícího roku Matěj Bořík, zednický mistr v Nepomuku.6

V roce 1941 byl objekt prozkoumán Václavem Wágnerem a Václavem Menclem a jeho jádro datováno do let 1360-70.7 Rozhodnutím Památkového úřadu v Praze ze dne 13.10.1941 byl objekt prohlášen za památkově chráněný. Zároveň byly vyzdviženy hodnoty urbanistického souboru Přesanického náměstí (tehdy A. Němejce!). Díky jejich snaze byl celý soubor zachován, přestože okupační správa tudy chtěla vést přeložku silnice Plzeň-Písek. Bohužel jenom dočasně, neboť nacistický záměr uskutečnili komunisté na počátku 60. let. Tehdy byla demolována sýpka (se shodným štítem) na pravé straně brány i sousední městský špitál z roku 1699. Tento fakt je o to smutnější, že již ve 40. letech byla vytipována nová trasa přeložky, vedoucí mezi hřbitovem a Šibeničním vrchem, tedy v místech, kde je celkový obchvat města vymezen i současným územním plánem.

Poloroubený, goticko-renesanční, lusthaus tvořící součást areálu, byl silnicí odříznut od vlastního domu. U tohoto, rovněž památkově chráněného objektu byla navíc zcela zanedbána údržba, takže ve 2. pol. 70. let se jeho dřevěné patro nacházelo již v havarijním stavu. V roce 1978 došlo na popud MNV ke zrušení památkové ochrany a objekt byl odstraněn.8

V roce 2005 byla zahájena rekonstrukce léta nevyužívaného objektu za účelem adaptace na penzion a vinárnu. Už několik let je ale pozastavena a dům je v současnosti na prodej.

Popis:

Patrový dům venkovského typu s nezastřešeným průjezdem do dvora, dochovaný v podobě z počátku 19. století. Stopy gotických a renesančních konstrukcí.9

Hloubkově orientovaný objekt s výrazně podélnou až lehce lichoběžníkovou dispozicí se obrací do náměstí svým západním průčelím o dvou okenních osách. Otvory jsou osazeny trojkřídlými dvojitými okny se sklopkou (doložena čtyřkřídlá čtyřtabulková).10 Výrazný, barokně tvarovaný štít spočívá na římse kryté prejzy. Štít je v dolních rozích zaoblený, jeho hrany vykazují mírný konvex-konkávně rozvlněný pohyb, do nějž radikálně vstupuje římsa dělící ho horizontálně napolovic. Vrcholek štítu korunuje segmentový fronton bez kladí, krytý prejzy. Ve středu dolní poloviny se nalézá dvojice toskánských pilastrů, mezi nimi oválné okénko. Do ulice J.J. Ryby se otevírají jen ojedinělé, nepravidelně umístěné okenní otvory. Dům zde díky opadané omítce odhaluje řádkově kladené zdivo z přírodního kamene. Fasáda do dvora je šestiosá. V třetí ose od východu je vchod v přízemí i v patře (na pavlač). Dřevěná pavlač přes tři okenní osy vede směrem k jihovýchodnímu rohu budovy. Východní průčelí situované do dvora kopíruje ve zjednodušené podobě průčelí západní (trojúhelníkový štít, prolomený dvojicí oken, byl nově vyzděn roku 2006).

Budova je částečně podsklepená. Sklepy, zřejmě pozdně gotické konstrukce, jsou valeně klenuté. Přízemí také, patro je plochostropé. Zachované jsou vstupní dveře z 18. století. Dveře, schodiště a podlahy v interiéru pocházejí z pol. 19. století. Krovy a konstrukce stropů patra kompletně rekonstruovány v letech 2005-06. Tehdy byly osazeny také komínové hlavice, nová střešní krytina a na střeše se objevily rozměrné vikýře se sedlovou stříškou.

Brána do dvora je zaklenutá stlačeným obloukem, vrata dřevěná. Po pravé straně je v ohradní zdi druhotně vsazený jednoduchý gotický portálek s okosenými hranami pocházející z přilehlé sýpky zbořené na počátku 60. let.

1Ibid: s. 1695 a.n., 1383-1384.
2SOkA Plzeň-jih: Archiv města Nepomuk. Inv. č. 110/1a, Kniha smluv trhových, 1576-1747, f. 102r/114r.
3Viz ČADKOVÁ, ZAHRADNÍKOVÁ (2002): s. 466.
4BERNDORF (1963): s. 1712.
5Ibid: s. 1708; s. 1719.
6Stavební úřad Nepomuk: čp. 185.
7BERNDORF (1963): s. 1684-1688.
8Stavební úřad Nepomuk: čp. 185.
9Viz KAREL (1998): s. 80.
10Obr. 37.
(c) KROUPA, Pavel (2009): Urbanistický vývoj a památkové hodnoty města Nepomuk.

… zpět na seznam nepomuckých památek …