Ostatní památkově hodnotné objekty

Výše uvedený přehled objektů vykazujících památkové hodnoty, které (doposud) nejsou prohlášené za kulturní památky, je, vzhledem k rozsahu práce, nutně omezený a nelze ho chápat jako konečný a autoritativní výčet. Ve městě jsou například další domy s památkově hodnotnými (obvykle neorenesančními) fasádami – ať již zachovanými (téměř) intaktně (čp. 55, 66, 131/132, 147, 150, 157, 216, 227, 245 a j.) nebo alespoň s relikty štukové výzdoby na jinak více či méně narušeném průčelí (čp. 83, 106, 153, 221 atd.). Hodnotné jsou také barokně-klasicistní štíty doposud nezmíněných domů v Plzeňské ulici (čp. 169, 174, 175). Pozoruhodné, a pro ráz města velmi podstatné, je množství drobných domků z 19. století (E23, E25, 41, 110, 115, 122, 270 atd.). Jádro většiny městské zástavby je z 18. století, v některých případech již z pozdního středověku (např. E361). Z 18. století pochází i významná část krovových konstrukcí (z nezmíněných např. čp. 26, 78, 130, 155 a j.). Také ve dvorech se mohou skrývat památkové hodnoty, například arkáda nesoucí pavlač čp. 156 nebo vnitřní křídlo v čp. 67. Ve značné části domů se také dochovaly nejrůznější prvky v interiéru: např. pozdně barokní dveře (často na podružných místech – čp. 56, 147, 211 a j.), okna, podlahové krytiny, nebo naopak klenby (čp. 68, 143, 151 atd.) a dokonce i černá kuchyně (čp. 45). Sociologickou skladbu mnoha areálů dotvářejí kamenné stodoly a další hospodářské budovy, nezřídka dochované v autentičtější podobě než příslušný obytný dům.

Podrobný přehled všech objektů vykazujících parciální památkové hodnoty by tedy byl mnohem delší a obsáhl by téměř všechny domy v historickém jádru města.

1V případě E36 jde o pozoruhodné sklepy zastropené archaickou konstrukcí z kamenných desek nesených masivními trámy (dle ústního vyjádření T. Karla).
(c) KROUPA, Pavel (2009): Urbanistický vývoj a památkové hodnoty města Nepomuk.

… zpět na seznam nepomuckých památek …