Kaple „Šlépěje“ sv. Vojtěcha

Umístění:

Severní okraj intravilánu města, na západní straně silnice ze Zeleného dolu na Klášter.

Historie:

Dne 4. června 1682 vyzdvižen byl za Zeleným dolem … kámen, o němž se věřilo, že někdy sv. Vojtěch, jdoucí na Zel. Horu, nohou svou šlápnouc, na něj /stopu svou/ vytiskl a tak památku /po sobě/ pozůstavil.1 Berndorf dále uvádí, že kaple nad tímto kamenem byla vystavěná Danielem Františkem Táborským z Hirschenfeldu. Výstavba kaple tedy spadá do éry hraběte Václava Vojtěcha ze Šternberka, kdy na panství docházelo v souvislosti s intenzivní stavební činností také k rozvoji svatovojtěšského kultu (sloup na náměstí – 1672, kaple sv. Vojtěcha u Vrčeně – 1684,2 přestavba kostela na Zelené hoře – 16863). Kapli sv. Vojtěcha u pěší cesty na Klášter, včetně názvu „Šlépěje,“ zmiňuje i J.G. Sommer.4 Při výstavbě silnice do Kláštera letech 1929-30 byl navýšen terén5 a kaple je proto mírně pod úrovní místní komunikace.

V kapli stávala dřevěná socha sv. Vojtěcha, téměř v životní velikosti. V roce 1990 došlo k jejímu odcizení. Naštěstí byla po delší době nalezena, identifikována a po odborné restauraci umístěna do kostela sv. Jakuba.6 Od října 2007 je na jejím místě plastika z nerezu a mosazi – otisk tváře původní sochy doplněný světcovými atributy, současné dílo Václava Česáka.7 Zároveň s její instalací byl opraven interiér kaple.

Popis:

Střízlivá, na západ orientovaná barokní stavbička na čtvercovém půdorysu. Střecha valbová, nároží tvořené dórskými pilastry. Ve východním průčelí valeně sklenutý vchod lemovaný hladkou šambránou, osazený novodobou kovovou mříží. V rozích průčelí sdružené pilastry na nízkém soklu, nesoucí kladí s novodobým votivním nápisem. Na kladí spočívá neširoká římsa, krytá svrchu taškami. Nad ní štít tvořený nízkým obdélníkem, s volutami po stranách a drobnou okulou ve středu, na němž je nasazen trojúhelníkový fronton s kamenným křížkem na vrcholku.

Interiér je sklenut plackou, podlaha dlážděná žulovými deskami, ve středu kámen s údajným otiskem světcova chodidla.

1BERNDORF (1963): s. 493.
2FOUD, KAREL (2000): s. 190.
3Ibid: s. 197.
4SOMMER (1839): s. 32.
5SOkA Plzeň-jih: Arciděkanství Nepomuk. 117/1, Pamětní kniha, 1705-1740, f. 108.
6ŠOTOLA (2005b).
7DEMELA (2007).
(c) KROUPA, Pavel (2009): Urbanistický vývoj a památkové hodnoty města Nepomuk.

… zpět na seznam nepomuckých památek …