Kaple sv. Anny

Umístění:

Severozápadní okraj intravilánu, přechod Myslivecké ulice v polní cestu k Borku.

Historie:

Kaplička byla postavena roku 1867 Karlem Zoubkem jako díkůvzdání za návrat syna z války.1 Bývá proto pomístně nazývána také „Zoubkovic kaplička.“

Popis:

Nevelká, k severu orientovaná stavba čtvercového půdorysu spočívá na vyvýšeném místě nad úvozovou cestou. Terasa je zpevněna kamennou zídkou, vzhůru vede pět schodů z pálených cihel kladených na výšku. Nároží s dórskými pilastry, valbová střecha. V průčelí nesou pilastry převýšený trojúhelníkový štít s drobnou kruhovou nikou ve středu. Ve středu průčelí prostý obdélný vstup, nad ním, v mělké obdélné nice orámované tenkou šambránou, letopočet a jméno stavebníka. Při srovnání bočních a čelních pilastrů a říms je patrné, že profilace průčelí byla při opravě roku 1997 zjednodušena. Historická fotografie zachycuje vstup lemovaný půlkruhově zakončeným rustikovým obloukem a kamennou terasu lemovanou cihlovou zídkou.

Interiér je sklenut plochou plackovou klenbou, v severní stěně segmentově zakončený výklenek, na podlaze šestihranné cihelné dlaždice.

1KRÁL (1922): s. 252.

(c) KROUPA, Pavel (2009): Urbanistický vývoj a památkové hodnoty města Nepomuk.

… zpět na seznam nepomuckých památek …