Sloup sv. Vojtěcha

Umístění:

Přesanické náměstí, před budovou arciděkanství čp. 1.

Historie:

Sloup stál původně na náměstí A. Němejce. Městská kronika uvádí, že „vyzdvižena byla dne 22. dubna 1672 nákladem Václava Vojt. Hraběte ze Šternberka kolumna s obrazem sv. Vojtěcha,1 a to za cenu 150 zlatých. Dle stejného zdroje je socha mladším dílem, zhotoveným až po zániku původního obrazu. Tento údaj je ale sporný, zdá se spíše, že socha a sloup vznikly současně. V roce 1810 byl sloup znovu usazován (do středu náměstí) a snad tehdy opatřen dvěma schodovými stupni. V roce 19792 byl přemístěn na stávající stanoviště.

Popis:

Raně barokní korintský sloup, nesoucí sochu světce.

Sloup zhotovený z pískovce spočívá na vysokém soklu, pod nímž jsou ještě dvě schodnice. V dolních třech pětinách výšky nese sokl z čelní strany kartuši, zdobenou zavíjeným ornamentem a draperií s aliančním znakem Šternberků a Maltzanů. Z boků je ve stejné výšce podpírán volutami. Zakončen je jednoduchou římsou.

Vlastní sloup je v dolní šestině hladkého dříku lemován akantovými ratolestmi.

Na konkávně projmutém abaku stojí pískovcová plastika sv. Vojtěcha v biskupském úboru, s pravou rukou zdviženou k požehnání. V levé ruce drží světec otevřenou knihu a zároveň jí přidržuje zlacenou (druhotně doplněnou?) berlu.

1KRÁL (1922): s. 248.
2Sbírka B. Šotoly.
(c) KROUPA, Pavel (2009): Urbanistický vývoj a památkové hodnoty města Nepomuk.

… zpět na seznam nepomuckých památek …