Městský dům čp. 3

Umístění:

Východní fronta Přesanického náměstí, nároží při ústí Plzeňské ulice.

Historie:

Josefský katastr (1789) zde uvádí vdovu Blovskou.1 Současný dům vznikl pravděpodobně spojením dvou sousedících objektů (čp. 2 a čp. 3) po požáru roku 1800, kdy ho již vlastnil syn výše jmenované , řezník Matěj Blovský.2 Soupis obyvatel z poloviny 19. století zde uvádí perníkáře Karla Míčka.3 Po roce 1884 je objekt v držení kramáře Ludvíka Krále.4 Poslední drobné stavební úpravy (výměna oken) proběhly zřejmě v 50. letech 20. století.

Popis:

Přízemní dům lichoběžníkového půdorysu se zděnou, segmentově zaklenutou branou. Štítem orientován do náměstí. Střecha sedlová, krytá bobrovkami.

Zajímavé asymetrické průčelí je v přízemí prolomeno dvěma různě velkými okny. Profilovaná římsa krytá taškami esovkami nese trojúhelníkový štít s nestejně dlouhými rameny. Levá strana je ukončena rovně, pravá je třikrát konvex-konkávně zvlněná. Štít je v polovině horizontálně přepažen subtilní římsou. Ve středu horní části štítu se nalézá vertikálně posazené oválné okénko. V dolní části leží, symetricky vůči ose štítu, dvě malá okna. Jediné slepé okno shodné velikosti je umístěno ve stejné vzdálenosti nalevo od nich.

Brána je osazena dvoukřídlými dřevěnými vraty na točnicích s vloženou brankou.

Uliční fasáda o čtyřech okenních osách spočívá na nízké trnoži, zakončená je korunní římsou. Místo nejzápadnějšího okna jsou doloženy ještě roku 19525 segmentově zaklenuté krámské dveře lemované paspartou.

Nevelký zatravněný dvůr je vymezen na severojižní ose hmotou domu a protilehlou stodolou (upravovanou ve 2. pol. 20. stol.), po stranách pak budovou arciděkanství a zdí sousední kolny. V jihovýchodním rohu navazuje na průběh střechy obytného domu drobný hospodářský přístavek. Dvorní fasáda domu je ve třech čtvrtinách směrem k východu prolomena vstupními dveřmi s předsazenými nízkými plaňkovými vrátky a třemi kamennými schody. Napravo od nich se nacházejí dva okenní otvory, nalevo jeden.

1Národní archiv Praha: Josefský katastr, inv. č. 151/4193, Fasovní kniha obcze Nepomuczké, 1789.
2BERNDORF(1963): s. 89.
3SOkA Plzeň-jih: Arciděkanský úřad Nepomuk. Inv. č. 117/20, Soupis obyvatel města Nepomuka, 1852.
4BERNDORF(1963): s. 90.
5 Ibid: s. 35 a.n.
(c) KROUPA, Pavel (2009): Urbanistický vývoj a památkové hodnoty města Nepomuk.

… zpět na seznam nepomuckých památek …