Archive for the Category »Podněty a stanoviska «

Připomínky k návrhu územního plánu obce Klášter

Jako registrované občanské sdružení, jehož cílem je ochrana historického kulturního dědictví a urbanistického rázu města Nepomuk, si dovolujeme předložit připomínky k návrhu územního plánu obce Klášter, ve věci, která se přímo a doslova dotýká katastru města Nepomuk.

V předloženém návrhu územního plánu je vymezena zastavitelná plocha Z9 „Pod Borkem“ o rozloze 1,913 ha. Jedná se o lokalitu v těsném sousedství intravilánu města Nepomuk, na hlavní příjezdové trase do města. Skutečnost, že jde o místo prvního kontaktu přijíždějících od Plzně, Přeštic i Klatov s městem Nepomuk, považujeme za zcela zásadní pro posuzování vhodnosti zástavby v této lokalitě. Požadujeme proto, aby součástí územního plánu obce Klášter byly takové regulativy, které budou brát ohled na tento fakt a budou komplementární s ÚP města Nepomuk.

Předložený návrh míří správným směrem a konstatuje, že: „Zástavba v lokalitě bude uspořádána tak, aby byl zachován městský charakter zástavby a nebyl poškozen pohled na panorama města Nepomuk při příjezdu do Nepomuku po stávající silnici I/20 od Plzně.“ Obdobnou formulaci obsahuje i ÚP města Nepomuk, který požaduje zachování panoramatu města při pohledu ze silnice I/20. Návrh ÚP obce Klášter dále konstatuje, že lokalita má být přístupná z místní komunikace K19, která propojí silnici I/20 a čtvrť Na Daníčkách, což je z hlediska dopravní obslužnosti území také pozitivní záměr.

Je ovšem sporné, zdali zastavitelné území Z9, v rozloze, kterou mu určuje návrh ÚP, je vůbec kompatibilní s výše uvedeným regulativem. Lokalita Z9 bezprostředně navazuje na rozvojovou lokalitu Na Daníčkách i na zastavěné území v západní části Plzeňské ulice a měla by se tedy přizpůsobit charakteru zdejší zástavby. Tato zástavba je tvořena především rodinnými domy o jednom podlaží a obytném podkroví. Regulativ lokality Na Daníčkách požaduje u nové výstavby sedlové, valbové či polovalbové střechy a stanoví maximální zastavěnou plochu jednotlivých objektů. Díky tomu nová zástavba nikterak negativně neovlivňuje tradiční panorama města, přestože se postupně přibližuje k silnici I/20.

Na základě výše uvedených skutečností se domníváme, že u definice zastavitelného území Z9 v ÚP obce Klášter by mělo dojít ještě k několika úpravám:

  1. Měla by být změněná rozloha tohoto území a to tak, aby jeho jižní strana, vedoucí podél silnice I/20, byla co nejkratší (tj. o délce max. 50% aktuálního návrhu, tedy cca 70m). Vzhledem ke konfiguraci terénu, který stoupá severozápadním směrem, reálně hrozí, že zástavba posunutá blíže ke dvoru Borek negativně ovlivní panorama města. Naopak směrem severovýchodním, k lokalitě Na Daníčkách, by mohlo území Z9 zasahovat dále – a to tak aby se organicky propojilo se stávající i plánovanou zástavbou Na Daníčkách. Proto také nepovažujeme za vhodné orientování případného obchodního zařízení s podélnou osou ve směru silnice I/20. Vhodnější se nám jeví jeho umístění podél navrhované komunikace K19.

  2. Je zapotřebí stanovit maximální přípustnou výšku hřebene, případně i sklon a typ střech a počet podlaží (opět v návaznosti na lokalitu Na Daníčkách).

  3. Za zcela zásadní považujeme stanovení maximální možné zastavěné plochy jednotlivých objektů (max. 300m2). Příliš rozlehlý monoblok naruší panorama města i při zachování všech ostatních, výše uvedených, parametrů.

  4. V případě výstavby čerpací stanice PHM doporučujeme revitalizovat a případně rozšířit stávající (a dnes nevyužitý) areál někdejší stanice Benzina.

  5. Výsadbu zeleně doporučujeme nejen na plochy parkovišť, ale i na linii přechodu zastavěného území do volné krajiny. Zde by mohlo být stromořadí vhodně doplněno komunikací pro pěší a cyklisty (mlatový/štěrkový povrch atp.), čímž bude vytvořen jasně strukturovaný předěl mezi dvěma typy krajiny (urbánní/rurální).

  6. Za zcela nejvhodnější považujeme zařazení podmínky pořízení regulačního plánu pro toto území, pokud by mělo skutečně dojít k jeho zástavbě. Podrobné zpracování v měřítku regulačního plánu může zamezit vzniku negativních dopadů, které by jinak mohly být s nepromyšlenou zástavbou v této citlivé lokalitě spojeny.

Věříme, že pořizovatel ÚP objektivně zhodnotí výše uvedené připomínky a uzná, že jsou natolik opodstatněné, aby byly zapracovány do návrhu ÚP obce Klášter.

 

Dokument ve formátu PDF zde.

Nepomuk je o památku bohatší. Stal se jí dům čp. 30

Dům č. p. 30 dnes Dům č. p. 30 dnes Autor: Společnost přátel starého Nepomuka

včera 11:33

Nepomuk – Seznam nemovitých památek v Nepomuku na Plzeňsku se na konci června rozrostl.

Ministerstvo kultury do něj totiž po dlouhé snaze místních lidí připsalo dům čp. 30 stojící v Zelenodolské ulici. Téměř tři stovky let stará budova je kromě jiného cenná také tím, v jak autentickém stavu se dochovala.

Pavel Kroupa ze Společnosti přátel starého Nepomuka říká: „Historické centrum města pod Zelenou Horou může mít jistotu, že další jeho součást bude zachována v neporušené podobě i pro další generace.“

Dům je podle Kroupy příkladem typické zástavby Nepomuku v 18. a 19. století. „Jedná se o barokní přízemní městský dům s vysokou polovalbovou střechou, za nímž najdeme nevelký dvorek obklopený zachovalými hospodářskými budovami z druhé půle 19. století. Dům se vyznačuje osobitým průčelím s dveřmi na půdu ve středu štítu, po jejichž stranách se nachází dvojice okének. Jednoduchou fasádu doplňuje v přízemí dvojice oken do světnice a vrata průjezdu. Výraz domu velmi příznivě ovlivňuje urbanistický charakter a genia loci Zelenodolské ulice i celé čtvrti Zelený důl,“ popisuje Kroupa novou městskou památku.

Dům č. p. 30 na archivním snímku

Na místě domu původně stál jiný, který roku 1714, kdy patřil řezníku Matěji Riplovi, vyhořel. Dům, jenž stojí dodnes, vznikl v následujících letech a Nepomuk se jím zřejmě mohl také chlubit, neboť Zelenodolskou ulicí vedl až do 30. let 19. století hlavní tah na Plzeň, takzvaná Pilsner Gasse.

S nápadem prohlásit čp. 30 za kulturní památku přišla právě Společnost přátel starého Nepomuka. Snahu jejích členů svým doporučením podpořilo také plzeňské pracoviště Národního památkového ústavu.

Dům vždy sloužil k bydlení, během 20. století se dočkal několika drobných adaptací (vestavba koupelny, rozvody inženýrských sítí). Poslední dva roky byl neobydlený, což se ale změnilo.

Dnes už totiž dům nové majitele má, a ti si prý díla jejich předků váží a mají tedy zájem objekt zachovat v co nejpůvodnějším stavu.

Nová památka se proto v brzké době dočká nezbytných udržovacích prací, žádná razantní rekonstrukce se ale obávat nemusí. „Dobrou zprávou pro vlastníky je, že díky statusu kulturní památky mohou žádat o dotace na stavební práce, které přispívají k zachování jejích památkových hodnot,“ dodává Kroupa.

Autor: Pavel Korelus

http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/nepomuk-je-o-pamatku-bohatsi-stal-se-ji-dum-cp-30-20130703.html

Připomínky k projektu „Kruhová křižovatka K1 U Sokolovny“

 

  • Projekt výrazně narušuje stávající krajinný prvek – lipovou alej U Sokolovny. Alej byla založena na přísném geometrickém půdorysu a dodnes má přímý průběh. Budou muset být pokáceny některé desítky let staré stromy a bude změněno východní vyústění aleje. Bylo by žádoucí projekt upravit tak, aby nebylo nijak zasahováno do aleje.

  • Projekt nerespektuje stávající urbanistické řešení prostoru. Pro realizaci kruhové křižovatky dle záměru, je potřeba pozměnit prostorové uspořádání lokality, dojde k narušení nejen výše zmíněného průběhu aleje, ale i k vynucenému posunutí stávajících plotů a hranic pozemků. Bude narušena symetrie SV rohu pozemku kolem Sokolovny. Umístění křižovatky převážně nerespektuje osy stávajících komunikací. Volné, prakticky nevyužívané, plochy (p.p.č. 273/5) jsou přitom pro realizaci projektu použity zcela minimálně.

  • Projekt nikterak neřeší problémy s nedostatkem parkovacích míst před bytovým domem č.p. 559. Přímo u komunikace p.p.č. 1537 parkuje denně na množství automobilů (zřejmě zákazníci kadeřnictví a papírnictví). Pokud se bude upravovat parter, bylo by vhodné řešit i tento problém – a to nikoliv represivně, ale zřízením standardních parkovacích míst.

Rekonstrukce domu č.p.152 v Nepomuku – vyjádření ke kolaudačnímu rozhodnutí

v Nepomuku 6.ledna 2011

Stavební úřad Nepomuk
Nám. A. Němejce 64
335 01 Nepomuk


věc:  Rekonstrukce domu č.p.152 v Nepomuku – vyjádření ke kolaudačnímu rozhodnutí

Potvrzuji, že v souladu se stavebním povolením na uvedenou akci (zn. 13264-1296/VŽP/07/Mu) byly stavební úpravy neorenesanční fasády tohoto v jádře barokního objektu1 konzultovány se mnou, jakožto zástupcem našeho občanského sdružení, a to zástupcem zhotovitele stavby – stavbyvedoucím Tomášem Chouněm.

Konkrétně proběhly diskuze o nových výplních otvorů, provedení oprav štukové výzdoby a barevném řešení fasády.

V případě výplní okenních otvorů bylo z naší strany navrhováno  zhotovení kopií stávajících – tj. špaletových oken (pokud by to stav vnitřních oken dovolil tak pouze s výměnou  venkovních). Vzhledem k finanční náročnosti jsme se ale nakonec shodli na kompromisu – oknech plastových, ovšem pohledově identických s původními (rozměry, provedením dělících příček).  Realizace bohužel zcela nesplnila ani tento požadavek. Nová okna totiž nerespektují původní poměr výšky horních a dolních tabulek. U starých oken byl poměr 2:3 a dělící příčka korespondovala s pásovou rustikou fasády. Jde sice o relativně drobný detail, nicméně přesto poněkud pozměňující výraz průčelí domu.
U vrat byla doporučována pouze repase původních barokních, bohužel investor trval na nových s nadsvětlíkem. Výsledné provedení je (pokud pomineme zánik památkové hodnoty spojené s původními dveřmi) v kontextu průčelí i ostatních objektů na náměstí vcelku uspokojivé. Vrata jsou  kazetová, z masivního dřeva  a s profilovanou římsou nadsvětlíku.
U dveří v přízemí byla z naší strany výměna  přímo doporučována, bohužel za dřevěné, slohové nikoliv za plastové a navíc každé jiné. Rádobybarokní výraz levých dveří se k neorenesanční tváři domu nehodí už vůbec.

Opravy štukových prvků fasády naopak proběhly zcela dle doporučení Společnosti přátel starého Nepomuka. Dle historické ikonografie byly obnoveny rustikové klenáky nad levým vchodem. Jinak šlo pouze o dílčí , drobné opravy stávajícího stavu.

Barva fasády byla  zvolena tak, aby měla velmi podobné odstíny jako poslední dochovaná vrstva. Výsledné dvoubarevné řešení prakticky zcela akceptuje naše návrhy, kdy oproti dochovanému stavu (zřejmě z r. 1968) byla posílena tektonika členění fasády. Místo zvýraznění hrubé bosáže pilastru či rozvilinových ornamentů v parapetních zrcadlech byly tmavším odstínem opatřeny všechny hmoty vystupující z plochy (pilastr, římsy, šambrány). Došlo k jasnému vyznačení podpěr a břemen, nesoucího a neseného, přesně v duchu klasických tektonických zásad.
Provedení reklamních poutačů je ovšem již značně diskutabilní. Na jedné straně jsou sice umístěny na místech kam patřily i v minulosti, ale jejich velikost a především grafické ztvárnění výrazu průčelí příliš neprospívá.

Celkově lze provedení opravy fasády měšťanského domu č.p. 152 v Nepomuku označit z památkového hlediska za jakýsi standart, pod nějž již není při snaze o zachování historického rázu jádra města možné jít. Má nepochybně své světlé stránky, ale i nemálo těch stinných.

 

PhDr. Pavel Kroupa
Společnost přátel starého Nepomuka, o.s.
www.starynepomuk.ic.cz

Category: Podněty a stanoviska  Comments off
III. změna územního plánu města Nepomuk

Návrhy k zařazení do III. změny ÚP města Nepomuk podané MÚ Nepomuk Společností přátel starého Nepomuka ve formátu PDF jsou zde.

Vyjádření ke zjišťovacímu řízení záměru „I/20 Seč – Životice“

Vyjádření ke zjišťovacímu řízení záměru „I/20 Seč – Životice“ podané Společností přátel starého Nepomuka Krajskému úřadu Plzeňského kraje ve formátu PDF je ke stažení zde.

Category: Podněty a stanoviska  Comments off
Stanovisko k rekonstrukci a přístavbě domu č.p.152

Stanovisko Společnosti přátel starého Nepomuka k rekonstrukci domu čp. 152 na náměstí Augustina Němejce v Nepomuku zaslané Stavebnímu úřadu Nepomuk naleznete zde ve formátu PDF.

Category: Podněty a stanoviska  Comments off
Připomínky k projektu RD na pozemku parc.č. 108 v kat.ú. Nepomuk

Stanovisko Společnosti přátel starého Nepomuka k navrhované novostavbě rodinného domu na p.parc. č. 108 v k.ú. Nepomuk zaslané Stavebnímu úřadu Nepomuk naleznete zde ve formátu PDF.

Stavební regulativ historického jádra

Dokument:

Stavební regulativ historického jádra
(součást 1. změny územního plánu města Nepomuk)

d1) Vymezení historického jádra
Historické jádro zahrnuje území vymezené ulicí Nádražní, U Sokolovny, Zelenohorská, hranicí lesních pozemků Zelené Hory, potokem Muchovkou, ulicí Nábřežní, Přesanickou a silnicí I/20 až ke křižovatce s Nádražní ulicí.

d2) Regulativ využití
Na vymezeném území historického jádra je prioritním požadavkem zachování historického kulturního dědictví. Zůstane zachována původní urbanistická struktura zahrnující náměstí a ulice obestavěné uzavřenými bloky. Doporučeno je uzavření fasády náměstí u objektu nákupního střediska, případně jeho přestavba. Nové objekty a přestavby objektů v uličních frontách budou velikostí a výškou odpovídat okolní zástavbě, důraz bude kladen  na kvalitní architektonické řešení. Ostatní objekty budou posuzovány z hlediska zachování charakteristického parametru města s dominantní úlohou Zelené hory a sakrálních objektů.

d3) Ochranné pásmo historického jádra
Je tvořeno zastavěným a zastavitelným územím mimo vymezené historické jádro. V něm budou nové objekty budovány s ohledem na zachování panoramatu města.

d4) Řízení výstavby
Posuzování vhodnosti konkrétních objektů je v kompetenci zastupitelstva města. Doporučeno je zřízení odborné poradní komise starosty města pro posuzování výstavby problematických objektů složené z odborníků v oblasti urbanismu, architektury a památkové péče.