Archive for the Category »Lokální historie «

Den otevřených dveří SOA Nepomuk

Den otevřených dveří v Státním oblatní archivu

Státní oblastní archiv v Plzni, pracoviště Klášter / Nepomuk

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

pondělí 9.. června 2014
14:00–17:00

Program:
výstava zajímavých archiválií se vztahem
k Nepomucku i dalším místům západních Čech
a z podnikových archivů (především Škodových závodů)

ve 14:00, 15:00 a 16:00
komentovaná prohlídka budovy archivu,
bývalé vojenské nemocnice (Klášter č. p. 101)

Akce se koná u příležitosti Mezinárodního dne archivů.

Pozvánka v PDF

 

Barokní dům šel k zemi

V místní části Železná Huť právě proběhla demolice zchátralého obytného domu pocházejícího z 18. století. Objekt byl významnou součástí komplexu někdejších zelenohorských železáren.

Budovu někdejšího bytového domu pro zaměstnance panských hutí č.p. 78 a 281 v Nepomuku – Dvorci celý týden bourala těžká technika.

Objekt byl dlouhodobě zanedbáván, mnoho let se v něm nebydlelo, majitelé o něj nejevili zájem, takže se dostal do havarijního stavebně-technického stavu. Objekt příležitostně využívali pouze bezdomovci, vybrakovaly sběrači kovů, vznikla zde i černá skládka. Stav nemovitosti pochopitelně začal vadit i sousedům. Na jaře vydal nepomucký stavební úřad demoliční výměr. Protože majitelé objektu za půl roku nikterak nereagovali, začalo na sklonku minulého týdně s demoličními pracemi samo město Nepomuk. Během několika dní bude stavba kompletně odstraněna.

Budova ovšem patřila k nejstarším v místní části Železná Huť. Tato dnes nepomucká čtvrť vznikla, jak název napovídá, jako dělnická osada kolem panských železáren nejpozději v 18. století. Zelenohorské železárny patřily až do průmyslové revoluce k největším na Plzeňsku. Jejich hamry poháněla voda z Panského rybníka, zbudovaného speciálně kvůli nim. Josefské vojenské mapování z 60. let 18. století zachycuje budovy vlastních hutí na hrázi rybníka i právě demolovaný dům, ležící severovýchodně od nich. Další zástavba složená z drobných dělnických domků, která tvoří dodnes stavební fond čtvrti, vznikala až v následujících desetiletích.

Vlastní areál někdejších železáren je kulturní památkou. Stejně stará obytná budova, nedílně k nim patřící, nikoliv. Demolici proto nestálo nic v cestě. Pracovníci Národního památkového ústavu stačili provést alespoň „záchranný“ průzkum a dokumentaci objektu, včetně jeho zaměření. Nevzhledná břízolitová fasáda domu ale skrývala některá překvapení. Ukázalo se nejen, že dům je opravdu starobylý, že se v něm stále dochovalo mnohé z 18. a 19. století, kdy byl upravován (např. kvalitně tesařsky zpracovaný krov), ale především, že stěny patra byly hrázděné! Nosnou konstrukci tvořily trámy, mezi nimiž se nacházely vyzdívky z cihel spojovaných hliněnou maltou. Celý dům pak původně obsahoval 12 bytů, či spíše světnic pro personál železáren. Šlo tedy o jakousi barokní „bytovku“.

Na jižním Plzeňsku známe jen minimum objektů tohoto typu, tedy bytových domů starých přes dvě stě let. Z plánů víme o podobné dispozici již neexistujícího domu v Merklíně. Velmi pozoruhodné, alespoň tedy v lokálním měřítku, bylo hrázděné patro objektu. 

Je velkou škodou, že zaniká stavba, která významně dotvářela charakter huťské návsi. Navíc stavba, která, jak se ukázalo, až na poslední chvíli, byla ještě cennější, než se zdálo na první pohled. Je asi chyba, že budova nebyla památkově chráněna. Základním problém, ale spočívá především v tom, že se o objekt nikdo desítky let nestaral.

Sborník Historie a kulturní dědictví Nepomucka

Sborník statí z přednáškového cyklu Historie a kulturní dědictví Nepomucka ve formátu PDF si můžete stáhnout zde

 

Města Nepomuk a Žinkovy ve světle archeologického výzkumu
Pozvánka na přednášku

Další díl přednáškového cyklu Historie a kulturní dědictví Nepomucka bude věnován archeologickému výzkumu jako metodě poznání vývoje měst ve středověku a raném novověku. Nevelké archeologické výzkumy provedené v posledních dvaceti letech v souvislosti se stavební činností přinesly v případě Nepomuku důležité poznatky o počátcích a formování města. V Nepomuku i v Žinkovech pak umožnily poznání překvapivě složitého vývoje struktury a zástavby obou měst v raném novověku.

Prezentovány budou především výsledky záchranných archeologických výzkumů prováděných v období let 2000-2012 společností ZIP o.p.s. – Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek, s kterými nás seznámí ředitel této neziskové organizace Mgr. Radek Široký, Ph.D.

Přednáška se bude konat v sobotu 20. října od 14:00 v seminární místnosti na Zelenohorské poště (Zelenohorská čp. 76, Nepomuk).

Akce je podpořena z Programu rozvoje venkova SZI, osa IV. Leader,  prostřednictvím MAS Sv. Jana z Nepomuku.

Vstup tradičně zdarma.

 

Venkovský dům v proměnách času
Pozvánka na přednášku

„Venkovský dům v proměnách času“, tak nějak by se mohla jmenovat přednáška Karla Fouda na téma lidového domu na Plzeňsku.

Lidová architektura je jednou z oblastí památkové péče, která po hradech, zámcích nebo církevních stavbách zaujímá velkou pozornost v očích laické i odborné veřejnosti. Již na přelomu 19. a 20. století se touto svébytnou kategorií památek začalo zajímat několik badatelů a to i na jižním Plzeňsku. Zájem o studium vývoje venkovského domu později neutuchal, spíše naopak. V období 2. poloviny 20. století bylo několik desítek cenných venkovských budov prohlášeno za kulturní památky. Po r. 1990 došlo jen v dnešním Plzeňském kraji k vyhlášení plošné památkové ochrany u více než pěti desítek lokalit.

Venkovský dům, jeho historický vývoj, stavební konstrukce, účelnost a krása, památková ochrana, to vše je tématem značně obsáhlým a pestrým.

Foudova přednáška se v prvé řadě věnuje lidové architektuře na jižním Plzeňsku, opomenuto ale nebude ani několik dalších příkladů venkovského domu pocházejících z jiných regionů Plzeňska. Mluvené slovo je doprovázeno množstvím dobových i aktuálních fotografií.

Pokud Vás téma zajímá, přijďte v sobotu 15. září ve 14 hodin do Rodného domu Augustina Němejce v Nepomuku.

Akce je součátí vzdělávacího cyklu Historie a kulturní dědictví Nepomucka, který byl podpořen SZIF prostřednictvím grantového programu MAS Sv. Jana z Nepomuku.

Vstup je tedy, jako vždy, zdarma.

Harmonogram přednáškového cyklu Historie a kulturní dědictví Nepomucka

Poř. číslo

akce

Adresa konání akce

Termín konání

Téma

Datum

Čas (hodiny)

od

do

1 Nám. A. Němejce 129, 335 01 Nepomuk 9.9.2011 18:00 19:30 Žinkovy za Škodů“ – archivní dokumenty, videa a zajímavosti o zámku Žinkovy a průmyslnické rodině Škodů z let 1915-45 – Přednáška
Žinkovy 88,335 42 Žinkovy 10.9.2011 15:00 18:00 Zámek Žinkovy, Potštejn, Obrovo hradiště – Exkurze s odborným výkladem
2 Nám. A. Němejce 129, 335 01 Nepomuk 12.11.2011 14:00 15:30 Svatojánské muzeum v Nepomuku a kult sv. Jana Nepomuckého v jihozápadních Čechách – Přednáška
Nám. A. Němejce 129, 335 01 Nepomuk 12.11.2011 16:00 19:00 Svatojánské muzeum v Nepomuku a kult sv. Jana Nepomuckého v jihozápadních Čechách – Exkurze
3 Nám. A. Němejce 127, 335 01 Nepomuk 4.12.2011 14:00 15:30 Akademický malíř Augustin Němejc – Přednáška
Nám. A. Němejce 129, 335 01 Nepomuk 4.12.2011 15:30 18:30 Dílo Augustina Němejce – Prohlídka galerie s odborným výkladem
4 Nám. A. Němejce 129, 335 01 Nepomuk 14.1.2012 14:00 15:30 Možnosti využití historického kulturního dědictví pro lokální rozvoj – Přednáška.
Nám. A. Němejce 129, 335 01 Nepomuk 14.1.2012 15:30 18:30 Veřejná podpora projektů využívajících a rozvíjejících kulturní dědictví regionu se zvláštním zřetelem na SZIF – Přednáška.
5 Nám. A. Němejce 129, 335 01 Nepomuk 18.2.2012 15:00 18:30 Operace Argument, únor 1944 a události na Dubči; Konec II. sv. války na Nepomucku – Přednáška
6 Nám. A. Němejce 129, 335 01 Nepomuk 11.3.2012 14:00 15:30 Zámek a panství Zelená Hora ve druhé polovině 16. století – Přednáška
Nám. A. Němejce 129, 335 01 Nepomuk 11.3.2012 15:30 18:30 Renesanční podoba zámku Zelená Hora – Exkurze s odborným výkladem
7 Nám. A. Němejce 129, 335 01 Nepomuk 15.4.2012 14:00 15:30 Architektonické památky v Nepomuku a okolí – Přednáška
Nám. A. Němejce 129, 335 01 Nepomuk 15.4.2012 15:30 18:30 Architektonické památky v Nepomuku a okolí – Exkurze s odborným výkladem
8 Nám. A. Němejce 129, 335 01 Nepomuk 19.5.2012 15:00 17:00 Sv. Jan Nepomucký – světec českého baroka – Přednáška
Přesanické nám. kostel sv. Jana Nepomuckého, 335 01 Nepomuk 19.5.2012 17:00 19:30 Sv. Jan Nepomucký v české barokní hudbě – Koncert historické hudby
9 Nám. A. Němejce 129, 335 01 Nepomuk 9.6.2012 10:00 13:00 Cistercký řád, jeho vznik, spiritualita, kulturní význam a rozšíření ve středověké Evropě. Založení kláštera v Nepomuku a jedho dějiny – Přednáška
Nám. A. Němejce 129, 335 01 Nepomuk 9.6.2012 15:00 17:30 Pozůstatky nepomuckého Kláštera – Exkurze s odborným výkladem
10 Nám. A. Němejce 129, 335 01 Nepomuk 15.9.2012 14:00 15:30 Lidová architektura a principy péče o nemovité kulturní dědictví – Přednáška a seminář
11 Nám. A. Němejce 129, 335 01 Nepomuk 20.10.2012 14:00 17:30 Archeologické nálezy v Nepomuku a okolí – nové pohledy na středověké osídlení – Přednáška
Nepomuk před sto lety

Výstava historických snímků

 

Nová výstava, kterou jsme pro vás připravili, přibližuje, jak vypadal Nepomuk, či jeho nejbližší okolí, na přelomu devatenáctého a dvacátého věku. Většinou jde o zvětšeniny dobových pohlednic, nechybí ale ani soukromé fotografie či litografie.

Výstava se zabývá, jak lze od nás očekávat, především architekturou a urbanismem, tvářností města, a to nejen po estetické, ale i funkční stránce. Jejím cílem je jisté porovnání veřejného prostoru i staveb našich předků s tím, co obklopuje nás. Tedy vlastně kvalita životního prostředí v tom nejvlastnějším slova smyslu. Tato hodnota nebyla našim předkům lhostejná, naopak jí, jak ukazuje expozice, věnovali mimořádnou pozornost. Dnešního člověka tak nezřídka překvapí, jaký klid a harmonie přímo vyzařuje z těch starých pohledů.

Cílem výstavy tedy není jen pouhé seznámení s historickou tváří města. Chce provokovat k zamyšlení a k diskuzi nad kvalitou současné architektury a urbanismu, chce vyzývat k ochraně nemovitého kulturního dědictví našich předků.

Expozice Nepomuk před sto lety je volně ke shlédnutí ve vstupní hale Zelenohorské pošty a potrvá až do konce října 2012.

 

Cisterciácký řád a nepomucký klášter

Pozvánka na přednášku

 

Prozatím poslední přednáška z cyklu Historie a kulturní dědictví Nepomucka bude držet v květnu vysoko nastavenou laťku. Jejím tématem bude místo zahalené oponou tajemství a nejrůznějších legend – bývalé cisterciácké opatství Panny Marie, dnes ves Klášter. O nahlédnutí do jeho dávných dějin se pokusí historička prof. Kateřina Charvátová, dáma, která se cisterciáky dlouhodobě zabývá a je po právu považována za největšího českého znalce dějin tohoto řeholního řádu.

Cílem přednášky bude přiblížit, jak asi ve skutečnosti vypadaly nejen klášterní budovy, ale především každodenní život v nich. Seznámíme se s dějinami, regulemi a spiritualitou cisterciáků. Dozvíme se něco o hospodaření na klášterních statcích, s ekonomickou, technologickou i personální stránkou věci. Přiblížíme si cisterciáckou architekturu a naší pozornosti neunikne ani vliv, který měli cisterciáčtí mniši na sociální a politické změny, k nimž v Čechách v průběhu vrcholného středověku docházelo. Obecný pohled na řád jako celek bude přitom v rovnováze s informacemi souvisejícími přímo se zdejším klášterem a příběhy, které se tu udály. A nepůjde zdaleka jen o obecně známá fakta, jakými je založení opatství roku 1144 či jeho vypálení husity …

Na přednášku jako obvykle naváže exkurze. Podívat se půjdeme samozřejmě do Kláštera. Role průvodce se přitom ujme specialista na cisterciáckou architekturu Mgr. Dušan Foltýn. Při procházce si prohlédneme známé i každodenním pohledům skryté relikty původních klášterních budov, které se v obci dodnes zachovaly a pokusíme se v současné zástavbě lokalizovat středověkou dispozici někdejšího kláštera.

Pokud Vás zajímají dějiny tohoto pozoruhodného místa, máte právě při této akci možnost se seznámit se stavem jejich vědeckého poznání. Přednáška se bude konat v sobotu 9. června od 10 hodin, exkurze od 15. Jako přednáškový sál poslouží opět stodola rodného domu Augustina Němejce.

 

Akce se koná s podporou Programu rozvoje venkova SZIF a MAS Sv. Jana z Nepomuku a vstup na obě její části je tedy zdarma.

Příští přednáška se bude konat až v září, po prázdninové přestávce. Věnovat se budeme spolu s Mgr. Karlem Foudem zdejší lidové architektuře.

 

 

Výstava fotografií vydá svědectví o toku času

 

 

            Ve čtvrtek 7. června se v Nepomuku uskuteční první vernisáž putovní výstavy Svědkové času. Výstava představí tři desítky snímků od dvanácti různých autorů, které zachycují variace na společné téma a tím je historická stavba a naše životní prostředí.

Vlastní výstava vznikla prostřednictvím veřejné fotografické soutěže, která probíhala v dubnu a květnu a do níž se mohl zapojit kdokoliv. Stačilo, aby splnil jednoduchou podmínku: vyfotografovat libovolnou památku, historickou stavbu, výtvarný či architektonický detail na území Nepomucka a Spálenopoříčska, snímek opatřit informací, o jakou stavbu se jedná, a případně stručným komentářem a zaslat jej na mailovou adresu soutěže.

Prostřednictvím dvanácti objektivů a čtyřiadvaceti očí se tak podařilo shromáždit přes tři desítky pohledů na historický stavební fond v regionu. Záběrů, které přibližují krásu zděděnou po předcích, varují před chátráním památek, nebo jen ukazují poetiku stáří či melancholickou estetiku zániku. Pohled každého z autorů je zkrátka osobitý a tak to má být.

A co je vlastně cílem výstavy? „Poukázat na problematiku ohroženého kulturního dědictví, trochu ji zviditelnit a připomenout veřejnosti, a to nejen obecně, ale na zcela konkrétních objektech. Třeba to pomůže záchraně některých z nich, možná se najde kultivovaný investor nebo parta místních patriotů, kteří přidají ruku k dílu a pomohou něco zachránit a uchovat. Anebo si alespoň někdo uvědomí, jak mohou být staré věci krásné,“ říká jeden z organizátorů Pavel Kroupa.

Aby výstava splnila svůj účel, je potřeba, aby ji mělo možnost vidět co nejvíce lidí. Bude proto putovní a vstup na ni bude samozřejmě zdarma. První zastávka bude v Nepomuku, následovat budou Žinkovy a Spálené Poříčí, další obce se dle zájmu mohou přidat.

 

První výstava z putovní série tedy odstartuje 7. června v 18 hodin, a to v prostorách Zelenohorské pošty v Nepomuku. Jako výstavní síň bude mít premiéru vstupní hala domu. Prostor je přístupný bezprostředně z ulice, což umožní shlédnutí snímků i náhodným kolemjdoucím. Halu navíc příznačně zdobí obnovená výmalba z konce 19. století. Ideální prostor na meditaci nad ochranou historického kulturního dědictví.

Výstava potrvá do konce července a přístupná bude každý den mimo pondělí od 10 do 18 hodin. V srpnu se přesune, jak již bylo avizováno, do Žinkov.