Literatura

Kompletní bibliografické odkazy na nearchivní zdroje využité v sekcích Nepomucké památky a Urbanistický vývoj města Nepomuk:
Edice pramenů
ČADKOVÁ, Iva; ZAHRADNÍKOVÁ, Magda: Berní rula. 24 Kraj Plzeňský, díl II. Praha: Státní ústřední archiv, 2002. 729 s. ISBN 80-8475-88-X.
EMLER, Josef (Ed.): Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars II, Annorum 1253-1310. Praha: Theophili Haase, 1882. s. 978-1483.
EMLER, Josef (Ed.): Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars IV, Annorum 1333-1346. Praha: Typis Grégerianis, 1892. 1012 s.
NOVÁK, Jan Bedřich: Formulář biskupa Tobiáše z Bechyně. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1903. 249 s.
PALACKÝ, František: Archiv český. Díl I. Praha: Kronberger i Řiwnáč, 1840. s. 608.
TOMEK, Václav Vladivoj: Registra decimarum papalium. Praha: Král. čes. učená společnost, 1873 .
Dobová literatura
BERGHAUER, Jan T. V.: PROTO-MARTYR POENITENTIAE. Augsburg: Augustae Vindelicorum et Gracii, 1736. 414 s.
DUNDR, J. A.: Klášter Nepomucký. Památky archeologické. 1865, roč. 6, s. 103-106.
LEHNER, Ferdinand J.: Úprava chrámů. Method. 1877, roč. 5, s. 54.
LEHNER, Ferdinand J.: Obnovení a úprava poutnického kostela sv. Jana v Nepomuku. Method. 1879, roč. 7, s. 73-75.
MÍKOVEC, Ferdinand, B.; ZAP, Karel V.: Starožitnosti a památky země české. Díl druhý. Praha: I.L. Kober, 1865. 219 s.
Panorama kostelů a církevních památek. Praha: J. Beránek, 1941. 91 s.
PLACHÝ, Jiří starší: FAMA POSTHVMA IOANNIS NEPOMVCENI. Praha: Jezuitská tiskárna, 1641.
REBEC, Josef B.: Zeměpisný nástin hejtmanství přešticko-nepomuckého. Tábor: J. B. Rebec, 1885 119 s.
SCHALLER, Jaroslaus: Topographie des Königreichs Böhmen … . Prag : Schönfeldschen Handlung, 1789. 231 s.
SOMMER, Johann Gottfried: Das Königreich Böhmen. Siebenter Band, Klattauer Kreis. Praha: J.G. Calve, 1839.
ŠLÉGL, Adolf: Politický okres Přeštický. 2. Část zvláštní : vylíčení statistické, kulturní a historické zastupitelských okresů Přeštického a Nepomuckého. Přeštice : C. H. Homan, 1905. 184 s.
TOMEK, Václav Vladivoj: Josef Kovář, důchodní Zelenohorský, nálezce „Libušina soudu“. Lumír. 1859, roč. 9, s. 135-137.
TRAJER, Johann: Historisch – statistische Beschreibung der Diöcese Budweis. Č. Budějovice: F. Zdarssa, 1862.
VOŘÍŠEK, Roman: Chrám sv. Jakuba v Nepomuku. Lumír. 1857, roč. 7, s. 763-765.
Monografie
BAROCH, Karel: Dějiny Nepomucka. II. díl. Nepomuk. Plzeň : Nava, 1992. 117 s.
BAROCH, Karel: Nepomuk – město s bohatou historií. Nepomuk: Město Nepomuk, 2007. 229 s. ISBN 978-80-239-8723-2.
BERNDORF, Alexandr: Nepomuk. I. a II. díl. Plzeň: nákladem vlastním, 1928. 32 + 37 s.
BERNDORF, Alexandr: Obrazy z dějin Nepomuka. Plzeň: Společnost pro národopis a ochranu památek, 1931. 60 s.
BERNDORF, Alexandr: Obrazy z dějin Nepomuka. 2. přepracované vydání. [s.m., s.n.], 1992. 54 s.
BERNDORF, Alexandr: Z našeho kraje: pověsti, články a studie. Praha: Fr. Rebec, 1938. 132 s.
BLÁHA, Jiří (et al.): Operativní průzkum a dokumentace historických staveb. Praha: Národní památkový ústav, 2005. ISBN 80-86516-18-0.
BUBEN, Milan, M.: Encyklopedie řádů a kongregací v Českých zemích, Díl III., 3. svazek: Řeholní klerikové. Praha: Libri, 2008. 183 s. ISBN 978-80-7277-357-2.
CZUMALO, Vladimír (et al.): Péče o architektonické dědictví. 1. díl. Praha: Idea servis, 2008. 201 s. ISBN 978-80-85970-59-3.
DUDÁK, Vladislav (et al.): Plzeňsko: příroda, historie, život. Praha: Baset, 2008. 879 s. ISBN 978-80-7340-100-9 .
DVOŘÁK, Max: Katechismus památkové péče. Praha: Národní památkový ústav, 2004. 195 s. 80-86234-55-X.
FAJT, Jiří a kol: Gotika v západních Čechách (1230-1530). Praha: Národní galerie, 1995. 135 s. ISBN 80-7035-091-1.
FOUD, Karel: Plzeňsko 1880-1950: Plasko, Kralovicko, Rokycansko, Blovicko, Nepomucko, Přešticko. Plzeň: Starý most, 2002. 108 s. ISBN 80-238-9455-2.
FOUD, Karel; KAREL, Tomáš: Jižní Plzeňsko II: Historicko-turistický průvodce. Domažlice: Nakladatelství Českého lesa, 2000. 256 s. ISBN 80-86125-10-6.
HLOBIL, Ivo; KRATOCHVÍL, Petr; VOŠAHLÍK, Aleš: Památky vašeho města jsou váš kapitál. Praha: Vydavatelství Výzkumného ústavu výstavby a architektury, 1993. 70 s. ISBN 80-85124-24-6.
HORYNA, Mojmír: Zámek Trója u Prahy. Praha: Paseka, 2000. 102 s. ISBN 80-7185-333-X.
HORYNA, Mojmír, KUČERA, Jaroslav: Diezenhoferové. Praha: Akropolis, 1998. 160 s. ISBN 80-85770-68-7.
HOSTAŠ, Karel; VANĚK, Ferdinand: Soupis památek historických a uměleckých v Království Českém od pravěku do počátku 19. stol. Sv. 25, Politický okres přeštický. Praha : Archeologická komise při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1907. 131 s.
CHARVÁTOVÁ, Kateřina (et al.): 900 let cisterciáckého řádu. Praha: Unicornis, 2000. 319 s. ISBN 80-901587-7-3.
CHARVÁTOVÁ, Kateřina (et al.): Řád cisterciáků v českých zemích ve středověku. Praha: Unicornis, 1994. 143 s. ISBN: 80-901587-1-4.
KAŠIČKA, František: Stavebně historický průzkum. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002. 121 s. ISBN 80-01-02498-9.
KAREL, Tomáš; KRČMÁŘ, Luděk: Panská sídla západních Čech: Plzeňsko. České Budějovice: Veduta, 2006. 327 s. ISBN: 80-86829-21-9.
KUČA, Karel: Atlas památek: Česká republika. 1. díl. Praha: Baset, 2002. 752 s. ISBN 80-86223-40-8.
KUČA, Karel: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. díl. Praha: Libri, 1996. 874 s. ISBN 80-85983-13-3.
KUČA, Karel: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 4. díl. Praha: Libri, 2000. 941 s. ISBN 80-85983-16-8.
KUČA, Karel: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 5. díl. Praha: Libri, 2002. 671 s. ISBN 80-85983-12-5.
KUČA, Karel; KUČOVÁ, Věra: Principy památkového urbanismu. Praha: Státní ústav památkové péče, 2000. 104 s. ISBN 80-85983-15-0.
MACEK, P.: Standardní nedestruktivní stavebně historický průzkum. Praha: Národní památkový ústav, 1997. ISBN 80-86024-16-1.
MOTEJZÍK, Pavel: Zelená Hora a Klášter u Nepomuku. České Budějovice: [s.n.] 2006. 144 s.
NORBERG-SCHULTZ, Christian: Genius loci. K fenomenologii architektury. Praha: Odeon, 1994. 101 s.
PÁV, Jaroslav: Zaniklé železárny v povodí Úslavy. Blovice: Okresní muzeum Plzeň-jih, 1995. 166 s.
PAVLÍK, Miloslav: Regenerace historických budov, sídel a krajiny, ochrana památek. Praha: ČVUT, 1998. ISBN 80-01-01797-4.
PELANT, Jan: Města a městečka západočeského kraje. Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1988. 333 s.
POCHE, Emanuel: Umělecké památky Čech, 2. Praha: Academia, 1978. 578 s.
PROFOUS, Antonín: Místní jména v Čechách: Jejich vznik, původní význam a změny. Díl III. Praha: Česká akademie věd, 1951. 629 s.
REITHAROVÁ, Eva: Antonín Mánes. Praha: Odeon, 1967. 190 s.
RIEGEL, Alois: Moderní památková péče. Praha: Národní památkový ústav, 2003. 172 s. 80-86234-34-7.
ROUBÍK, František: Silnice v Čechách a jejich vývoj. Praha: Společnost přátel starožitností 1938. 113 s.
ROUBÍK, František: Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách. Praha: Československá akademie věd, 1959. 161 s.
ROŽMBERSKÝ, Petr: Zaniklé vesnice jižního Plzeňska. Blovice: Muzeum jižního Plzeňska, 2008. 48 s. ISBN 978-80-87170-01-4.
SEDLMAYR, Hans: Demolovaná krása. Praha, Státní ústav památkové péče, H&H 1992. ISBN 80-85467-19-4.
SÝKORA, B.: Historické památky Nepomucka. Nepomuk, nákladem vlastním 1991. 54 s.
ŠKABRADA, Jiří: Konstrukce historických staveb. Praha: Argo, 2003. 395 s. ISBN 80-7203-548-7.
ŠKABRADA, Jiří: Lidové stavby. Praha: Argo, 2003. 245 s. ISBN 80-7203-082-5.
TYKAL, Jaroslav: Minulostí Nepomucka. Nepomuk: Muzeum Nepomucka, 1989. 43 s.
ÚLOVEC, Jiří: Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech. Praha: Libri, 2000. 379 s. ISBN 80-7277-017-9.
VLČEK, Pavel; SOMMER, Petr; FOLTÝN, Dušan: Encyklopedie českých klášterů. Praha: Libri, 1997. 782 s. ISBN 80-85983-17-6.
VOLF, Miloslav: Popis městských archivů v Čechách. Praha: [s.n.], 1947. 333 s.
WAGNER, Václav: Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana. Praha: Národní památkový ústav, 2005. 135 s. 80-86234-72-X.
Sborníky a neperiodické tisky
BENEŠ, A.: Nepomuk. Výzkumy v Čechách 1978-79. Praha: Archeologický ústav AVČR, 1982, s. 80.
BUREŠ, Pavel: Výzkumný projekt Památková dokumentace vesnických sídel v ČR. Zprávy památkové péče. 2006, roč. 66, č. 4, s. 325-329.
ČECHURA, Jaroslav: Klášterní velkostatek v předhusitských Čechách. Archaeologia historica. 1985, roč. 10, s. 395-407.
ČECHURA, Jaroslav: Mikuláš z Husi a Zelená Hora. Minulostí Západočeského kraje. 1982, roč. 18, s. 199-209.
ČECHURA, Jaroslav: Pozdně středověké Plasy – rozlomený mýtus. Severní Plzeňsko III. Mariánská Týnice: Muzeum a galerie severního Plzeňska, 1997. s. 1-6.
ČECHURA, Jaroslav: Statky kláštera Pomuk před r. 1420. Minulostí Západočeského kraje. 1997, roč. 32, s. 7-18.
EBEL, M.: Číslování domů. Dějiny staveb 2005, s. 21-24. Plzeň: Klub Augusta Sedláčka, 2005. ISBN 80-86596-76-1.
FRIEDL, Antonín: Graduál bratra Gotzwina, mnicha kláštera Nepomuckého. Památky archeologické. 1928, roč. 36, s. 15-46.
CHARVÁTOVÁ, Kateřina: Vztah dvorů k vesnickému osídlení na panstvích cisterciáckých klášterů v Čechách. Archaeologia historica. 1986, roč. 11, s. 461-467.
JESENSKÝ, Vít: Dokumentace v památkové péči a kritérium památkové hodnoty. Průzkumy památek.2000, roč. 7, č. II, s.233-243.
KAREL, Tomáš: Předsunuté opevnění hradu Zelená Hora. Castellologica Bohemica. 2006, roč. 10, s. 167-180. ISBN 80-86124-37-1.
KAREL, Tomáš: Příspěvek k poznání nejstarší zástavby poddanských městeček. Gryspekové a předbělohorská šlechta. Kralovice a poddanská města. Mariánská Týnice: Muzeum a galerie severního Plzeňska, 1998. s. 79-86.
KIBIC, Karel: Kategorizace historických měst v českých zemích. Památková péče 1945-1970. Praha: Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, 1973. s. 78-98.
KUČA, Karel: Urbanistická kompozice středověkých měst a městeček v jižních Čechách. Archaeologia historica. 1992, roč. 17, s. 115-130.
LÍBAL, Dobroslav: Urbanistický i architektonický fenomén středověkých západních Čech. Minulostí Západočeského kraje. 1984, roč. 20, s. 133-144.
MENCL, Václav: Lapidárium památek cisterciáckého kláštera Nepomuckého. Zprávy památkové péče. 1939, roč. 3, s. 53-54.
Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví. Praha: Národní památkový ústav, 2007. 235 s. ISBN 978-80-87104-14-9.
NOVÁČEK, Karel: Nepomuk: Plzeňská ul. Výzkumy v Čechách 1993-5. Praha: Archeologický ústav AVČR, 1997, s. 157.
NOVÁČEK, Karel: Nepomuk: Kostel sv. Jakuba. Výzkumy v Čechách 1993-5. Praha: Archeologický ústav AVČR, 1997, s. 157.
OURODA, Vlastislav; DVOŘÁK, Pavel: Dosavadní výsledky zpracování a užití plánů zásad památkové ochrany území historických měst v Jihočeském kraji. Almanach programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón VI. Praha: Ministerstvo kultury, 2002. s. 49-72.
PÍCKA, Jan: Od Blovic k Nepomuku (Okr. Plzeň-jih): Dějiny archeologického bádání v regionu. Sborník Západočeského muzea v Plzni: Historie XIX. Plzeň: Západočeské muzeum, 2008, s. 7-22. ISBN 0860-3597.
PISTORIUS, Miloš: K současným tendencím, problémům a poslání ochrany architektonických památek 19. a 20. století. Sborník kruhu přátel muzea hl. m. Prahy 1. Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 1988, s. 255-261.
PLAČEK, Miroslav: Opevněný kostel. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, s. 259-279.
ROŽMBERSKÝ, Petr: Zelenohorské panství roku 1558. Jižní Plzeňsko VI. Praha: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, 2008, s. 31-36. ISBN 978-80-87170-05-2.
ŠEBESTA, Eduard: Český pergamen z kláštera v Heiligenkreutzu. Časopis musea Království českého. 1906, roč. 80, č. 1, s. 456.
ŠIROKÝ, Radek: Nepomuk: Za Kostelem. Výzkumy v Čechách 2000. Praha: Archeologický ústav AVČR, 2000, s. 217.
ŠOTOLA, Bohuslav: 140 let bývalé nepomucké školy. Pod Zelenou horou, 2004, roč. 7 (19), č. 4, s. 5 – 6.
ŠOTOLA, Bohuslav: Hřbitov sv. Prokopa v Nepomuku. Pod Zelenou horou, 2005, roč. 8 (20), č. 4, s. 22-23.
ŠOTOLA, Bohuslav: Na věži nepomuckého kostela sv. Jakuba. Pod Zelenou horou, 2006, roč. 9 (21), č. 1, s. 19-21.
ŠOTOLA, Bohuslav: Svědkové minulosti. Pod Zelenou horou, 2007, roč. 10 (22), č. 1, s. 13-15.
ŠTVÁNOVÁ, Jana: Z historie městského muzea a Galerie v Nepomuku. Jižní Plzeňsko IV. Blovice: Muzeum jižního Plzeňska, 2006. s. 3-8.
SVOBODOVÁ, Milada: Nově nalezený kodex z předhusitské knihovny cisterckého opatství v Pomuku. Miscelanea Oddělení rukopisů a starých tisků (19) 2005-2006. Praha: Národní knihovna ČR, 2008. s. 18-32. ISBN 80-7050-515-X.
Články v periodickém tisku
BERNDORF, Alexandr: Slavný tvůrce českého baroku Kil. Ignác Diezenhofer projektantem nepomuckého chrámu sv. Jana. Plzeňsko. 1934, roč. 16, s. 23-27.
ČECHURA, Jaroslav: Pomuk-Zelená Hora-Nepomuk. Umění. 1981, roč. 29, č. 4., s. 325-337.
DEMELA, Milan: Sv. Vojtěch v kapličce. Nepomucké noviny, prosinec 2007, roč. 16, č. 12, s. 19.
JIRAN, Pavel: Rekonstrukce rodného domu Augustina Němejce zahájena. Nepomucké noviny, červenec 2009, roč. 18, č. 7, s. 1 + 4.
KOZEL, Václav: Nejstarší doby Nepomuka. Český západ. 1932. roč.  25, č. 41, s. 1.
NOVÁČEK, Karel: Nerostné suroviny středověkých Čech jako archeologický problém. Archeologické rozhledy. 2001, roč. 53, č. 3, s. 279 – 309.
NOVÁČEK, Karel: Nová archeologická zjištění v kostele sv. Jakuba v Nepomuku. Plzeňsko. 1993, roč. 20, č. 2, s. 8.
RAŠÍNOVÁ, Marie: Kaple a kapličky v našem okolí, 4. díl: Kaplička P. Marie. Nepomucké noviny, duben 2005, roč. 14, č. 8, s. 9.
ŠOTOLA, Bohumil: Kaple a kapličky v našem okolí, 2. díl: Kaplička sv. Vojtěcha. Nepomucké noviny, únor 2005, roč. 14, č. 4, s. 5.
VIKTORA, Viktor: Pax iiscum – Kotouň. Plž – Plzeňský literární život, prosinec 2004, roč. 3, č. 12. s. 28.
Nepublikované práce
BERNDORF, Alexandr: Topografie města Nepomuk 1540-1940. I.-IV. díl. Praha, 1963. 2141 s. Dostupné v Městském muzeu a galerii v Nepomuku.
BLÁHOVÁ, Iveta; PECHAROVÁ, Emilie: Alexandr Berndorf (1889-1968): Inventář pozůstalosti. Praha, 1968. Archiv Národního muzea.
DEJMEK, Jiří; NEDVĚD, Jiří: Nepomuk – historické jádro města. Praha, 1988. 13 s. + 8 příl. Geofyzikální měření a báňsko-historická zpráva. Č.Ú:01-87-5119.Geoindustria n.p. Dostupná ve správním archivu Stavebního úřadu Nepomuk.
KRÁL, Ludvík: Kronika města Nepomuk. 1. díl. Nepomuk, 1922. 356 s. Dostupná na Městském úřadu v Nepomuku.
KROUPA, Pavel: Stavebně historický průzkum domu čp. 76 v Nepomuku – Zelenohorské pošty. Plzeň: ZČU, 2008.
LÍBAL, Dobroslav; HEROUTOVÁ, Marie: Pasportizace okresů Západočeského kraje. Plzeň-jih. Díl II. Praha, 1978. SÚPRPO. Dostupné v archivu Národního památkového ústavu, ú.o.p. v Plzni.
On-line zdroje
1. vojenské (josefské) mapování – Čechy mapový list č. 191, [on-line]. 2005 – [cit. 2009-3-1]. Dostupný z WWW <http://oldmaps.geolab.cz/map_root.pl?z_height=600&lang=cs&z_width=800& z_newwin=1&map_root=1vm>.
Švejk restaurant – pilotní projekt Nepomuk. [on-line]. 2008 [cit. 2009-4-5]. Dostupný z WWW <http://svejk.cz/katalog.asp?inc=detail&kod=707311&id=73&pu_lo=6E6570F869686CE19A656E203131333732383038&stranka=1&dle=datum&jak=ASC>
Katastrální mapa, [on-line]. 2009 – [cit. 2009-4-1]. <http://nahlizenidokn.cuzk.cz/Mapa.aspx?typ=KU&id=703478>.
NOVÁČEK, Karel: Západní Čechy v 10. až 13. století, [on-line]. 2002 – [cit. 2009-1-1]. Dostupný z WWW <http://kar.zcu.cz/texty/NovacekND.htm>.
Připomínky k návrhu věcného záměru zákona o památkovém fondu – vnější připomínkové řízení, [on-line]. 2009 – [cit. 2009-1-15]. Dostupný z WWW <http://www.npu.cz/pp/dokum/legisl /pamzak/veczamer/pripnpu>.
Satelitní mapa Nepomuk, [on-line]. 2009 – [cit. 2009-4-5]. Dostupný z WWW <http://www.maplandia.cz/ceska-republika/plzensky-kraj/plzen-jih/nepomuk/>.
Sněmy české. [on-line]. 2008 – [cit. 2009-1-15]. Dostupný z WWW <http://www.psp.cz/ eknih/snemy/>
SOMMER, Jan; ČECHURA, Martin: Seznam opevněných kostelů v Čechách, [on-line]. 2007 – [cit. 2009-1-2]. Dostupný z WWW <http://sweb.cz/evk/evkclanky/evkclanky2005/refukat0502.htm>
SÝKORA, Bohumil: Minulost a první začátky národnostní kulturní a společenské hostince U Zeleného stromu – Řemesnické besedy a nyní Švejk restaurantu U Zeleného stromu v Nepomuku, [on-line]. 1995 – [cit. 2009-3-21]. Dostupný z WWW <http://monumnet. npu.cz/ pamfond/hledani.php>.
Ústřední seznam kulturních památek České republiky, [on-line]. [cit. 2008-12-30]. Dostupný z WWW <http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php>
Zákon č. 20 ze dne 30. března 1987 o státní památkové péči. [on-line]. 2008 – [cit. 2009-2-15]. Dostupný z WWW <http://www.npu.cz/pp/dokum/legisl/pamzak/>