Středověké doly

Umístění:

Podzemí náměstí A. Němejce. Štoly, ražené středověkou technikou, se zřejmě nacházejí i v dalších částech historického jádra.

Historie:

První písemná zmínka o místních dolech pochází z roku 1338, kdy je Jan Lucemburský pronajal pražským měšťanům.1 Těžba byla ale zahájena pravděpodobně již ve 2. polovině 13. století. Doly zanikly zřejmě za husitských válek, pokud ovšem nebyly uzavřeny již dříve.

Popis:

Pod dnešním nákupním centrem Úslava byly geofyzikálně detekovány rozsáhlé podzemní prostory, tvořené sítí cca 1m širokých chodeb o hloubkách od 1,5m do 8m.2 Nepravidelný průběh chodeb i jejich proměnlivá výška, stejně jako značná hustota ukazují jednoznačně na pozůstatky středověkých důlních děl. Jako lokalita s geologickými anomáliemi byl identifikován i zbytek náměstí (zejména jeho SV cíp) a západní svah pod Zelenohorskou ulicí.3

Část štoly, využívaná jako sklep, byla prozkoumána před demolicí čp. 24.4 Z čp. 64 vede středověkou technikou ražená chodba směrem ke kašně. V 19. století byla druhotně využívána pro transport vody z kašny do pivovaru. Další chodby vedou např. z čp. 63, 72 nebo 78.5

1EMLER (1892): s. 226-227.
2Tuto hloubku nelze, vzhledem k možnostem tehdejších měřících přístrojů, považovat nutně za konečnou.
3DEJMEK, NEDVĚD (1988).
4KAREL (1997): s. 85.
5DEJMEK, NEDVĚD (1988).
(c) KROUPA, Pavel (2009): Urbanistický vývoj a památkové hodnoty města Nepomuk.

… zpět na seznam nepomuckých památek …