Kašna

Umístění:

Před radnicí, v severozápadní části náměstí A. Němejce.

Historie:

Kašna v těchto místech je zachycena na mapě stabilního katastru. Současnou podobu získala roku 1867 díky dotaci místního rodáka Petra Čapka, emeritního císařského rady. Z dostupné literatury není zcela jasné, zda je těleso kašny starší, nebo zda celá kašna pochází až z 60. let 19. stol. a nahradila tedy kompletně předchozí (dřevěnou) nádrž. Soudobá zmínka o stavbě nové kašny, bohužel bez udání materiálu, je z roku 1810.1 Plastika ve středu nádrže je dílem pražského sochaře Jindřicha Čapka.2

Popis:

Barokně vzduté, cca 1m vysoké kamenné obrubně vytyčují osmihranné tělo kašny. V jeho středu se nachází z kvádru do osmihranu přecházející sokl, nesoucí svazek korintských sloupků, na jejichž abaku stojí socha Panny Marie, spínající ruce k modlitbě. Od ustáleného ikonografického typu Immaculaty se odlišuje pokrývkou hlavy a absencí svatozáře s dvanácti hvězdami. Na severojižní ose nesou tělo kašny z obou stran mosazné štíty ve tvaru barokní kartuše se zavíjeným ornamentem. Na jižní straně je ve štítě český lev, na severní znak města Nepomuk. V 90. letech 20. století byla obruba kašny poněkud nelogicky doplněna nízkým neogotickým(!) litinovým zábradlím.

1BERNDORF (1963): s. 1446.
2FOUD, KAREL (2000): s. 105.
(c) KROUPA, Pavel (2009): Urbanistický vývoj a památkové hodnoty města Nepomuk.

… zpět na seznam nepomuckých památek …