Městský dům čp. 8

Umístění:

Střední část severní fronty Plzeňské ulice.

Historie:

Soupis farníků z roku 1852 zde uvádí pekaře Karla Hospodského,1 josefský katastr Františka Kvadráta.2 Berndorf3 ztotožňuje tento dům s chalupou Adama Provazníka, zachycenou v Berní rule.4

Současná podoba průčelí pochází zřejmě z 2. poloviny 18. století. Poslední úpravy v třetí čtvrtině 20. století.

Popis:

Přízemní dům štítové orientace s branou po pravé straně. Barokní průčelí domu o třech okenních otvorech v přízemí a dvou v patře je zakončené třikrát konvexně prolamovaným štítem. Dvojitá špaletová okna jsou dělená na čtyři pole. Vjezd byl osazen ve druhé polovině 20. století plechovými vraty, na pilíři zůstaly zachovány uřezané zbytky trámového překladu.

Část hospodářských budov (chlévy) byla po roce 2000 velmi nekontextuálně přestavěna na patrový obytný objekt s pultovou střechou o velmi nízkém sklonu.

V březnu 2009 byly zahájeny zcela necitlivé stavební úpravy vlastního domu. V průběhu jara a léta bylo silně narušeno průčelí – trojice oken v přízemí byla nahrazena dvěma širokými okny, do nichž budou nepochybně vsazeny plastové výplně. Vnitřní dispozice byla také radikálně pozměněna – byly (částečně) zbořeny některé příčky, probourán nový vchod na dvůr atd. „Samozřejmě“ byly odstraněny i historické omítky. Nahrazen byl i původní hambalkový krov a za střešní krytinu byly zvoleny plechové desky. I zmíněný pilíř brány byl (pravděpodobně kvůli okapu) ubourán.5

1SOkA Plzeň-jih: Arciděkanský úřad Nepomuk. Inv. č. 117/20, Soupis obyvatel města Nepomuka, 1852.
2Národní archiv Praha: Josefský katastr, inv. č. 151/4193, Fasovní kniha obcze Nepomuczké, 1789.
3BERNDORF (1963): s. 108.
4ČADKOVÁ, ZAHRADNÍKOVÁ (2002): s. 467.
5Objekt, který byl na počátku roku 2009 vybrán do tohoto přehledu na základě vysoké míry zachování památkových hodnot, se tak paradoxně o několik měsíců později změnil na modelový příklad jejich zbytečné likvidace. S vynaložením prakticky stejných nákladů šlo k rekonstrukci domu přistupovat mnohem ohleduplněji. Bohužel nejde zdaleka o ojedinělý případ, i když způsob, jakým byla degradována fasáda, není dnes (na rozdíl od 60. a 70. let) naštěstí již masovým jevem.
(c) KROUPA, Pavel (2009): Urbanistický vývoj a památkové hodnoty města Nepomuk.

… zpět na seznam nepomuckých památek …