Archive for the Category »Zelenohorská pošta Expozice veteránů «

Stálá expozice historické techniky

Nepomuk a jeho okolí je nepochybně oblastí s nadprůměrným přírodním a kulturně-historickým potenciálem. Samotné město Nepomuk, přirozené centrum regionu, je pozoruhodně včleněno do krajiny. Historické jádro města, rozkládající se ve svažitém terénu v údolí mezi vrchy Zelená hora a Šibenice, si zachovalo historickou urbanistickou strukturu. V městské zástavbě najdeme význačné procento kulturních památek a dalších historicky hodnotných staveb, mezi nimiž vynikají dva kostely, jejichž věže dominantně dotvářejí místního genia loci. Vzhled města, spolu s bohatou místní historií, vytváří neobyčejnou směs, která má potenciál zaujmout turisty.

V posledním desetiletí bylo v Nepomuku zřízeno infocentrum a naučná stezka Pod Zelenou Horou, alespoň o letních víkendech je veřejně přístupný zámek Zelená Hora, každodenně pak poutní chrám sv. Jana Nepomuckého a městské muzeum. Okolí města je protkáno hustou sítí pěších tras a cyklostezek. V současné době probíhá rekonstrukce rodného domu malíře Augustina Němejce na galerii a kulturní centrum. Tím ovšem výčet atraktivit prakticky končí. Chybí širší nabídka turistických zajímavostí, prohlídku Nepomuka lze zvládnout za jedno odpoledne a není tak příliš důvodů (snad mimo procházek zdejší krásnou krajinou), proč zde trávit více času, proč se sem vracet.

Z hlediska zachování kulturně-historického dědictví města jsou proto žádoucí všechny aktivity, které povedou k dalšímu nárůstu počtu turistů i času, který tu stráví. Cestovní ruch představuje jednu z mála možností ekonomického rozvoje města i celé oblasti. A dostatek financí je jednou z nezbytných podmínek fyzického zachování místních architektonických a stavebně-historických hodnot.

Společnost přátel starého Nepomuka se proto rozhodla připravit projekt, který by měl by měl vytvořit další kulturně-turistickou atraktivitu a zároveň využít a příkladně památkově rehabilitovat část objektu, který je významnou součástí historicko-kulturního dědictví města.

Projekt bude realizován zejména v objektu bývalých stájí Zelenohorské pošty, rozlehlého areálu s bohatou historií. Historický ráz budovy byl razantně narušen přestavbou z přelomu 50. a 60. let, přesto se zde zachovaly některé cenné historické prvky. Budova je dnes navíc ve velice zanedbaném stavu, způsobeném prakticky nulovou údržbou v posledních dvaceti letech. Cílem projektu je obnovit, památkově rehabilitovat a vhodně využít tyto prostory.

Ve spolupráci s Františkem Kroupou a dalšími místními sběrateli, kteří bezplatně zapůjčí exponáty, bude v opravených prostorách instalována stálá expozice historické techniky, tedy především motoveteránů. Součástí expozice bude také dobová zámečnická dílna a historické materiály vztahující se k regionálním řemeslům, ale například i k místním motocyklovým silničním závodům, Nepomuckému trojúhelníku, jehož tradice – jako veteránského podniku – byla před čtyřmi lety obnovena. Historická trať závodu vede přímo před Zelenohorskou poštou, jsou tedy jednou z místních tradic, které chce projekt takto nepřímo uchovávat. Veškeré exponáty budou bezplatně zapůjčeny místními sběrateli. Domníváme se, že prostor bývalých poštovních stájí, navíc v posledních desetiletích využívaných jako garáže, je pro takové využití nanejvýš vhodný. Pro výstavní účely bude použito i nádvoří, kde bude umístěna historická zemědělská technika, užívaná na počátku 20. století na Nepomucku (mj. reminiscence toho, že Zelenohorská pošta byla kdysi také největším hospodářským dvorem v Nepomuku) a dále i vstupní hala vlastního domu, v které budou instalovány infopanely o historii objektu a urbanistickém vývoji města.

Celý projektový záměr, o jehož podporu bylo zažádáno prostřednictvím grantového programu Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku naleznete zde ve formátu PDF.

Stavebně historický průzkum bývalých stájí Zelenohorské pošty

Text stavebně historického průzkumu objektu bývalých stájí Zelenohorské pošty, který vznikl jako součást předprojektové přípravy záměru nejich stavební úpravy na expoziční prostory, najdete zde ve formátu PDF.