Stavební regulativ historického jádra

Dokument:

Stavební regulativ historického jádra
(součást 1. změny územního plánu města Nepomuk)

d1) Vymezení historického jádra
Historické jádro zahrnuje území vymezené ulicí Nádražní, U Sokolovny, Zelenohorská, hranicí lesních pozemků Zelené Hory, potokem Muchovkou, ulicí Nábřežní, Přesanickou a silnicí I/20 až ke křižovatce s Nádražní ulicí.

d2) Regulativ využití
Na vymezeném území historického jádra je prioritním požadavkem zachování historického kulturního dědictví. Zůstane zachována původní urbanistická struktura zahrnující náměstí a ulice obestavěné uzavřenými bloky. Doporučeno je uzavření fasády náměstí u objektu nákupního střediska, případně jeho přestavba. Nové objekty a přestavby objektů v uličních frontách budou velikostí a výškou odpovídat okolní zástavbě, důraz bude kladen  na kvalitní architektonické řešení. Ostatní objekty budou posuzovány z hlediska zachování charakteristického parametru města s dominantní úlohou Zelené hory a sakrálních objektů.

d3) Ochranné pásmo historického jádra
Je tvořeno zastavěným a zastavitelným územím mimo vymezené historické jádro. V něm budou nové objekty budovány s ohledem na zachování panoramatu města.

d4) Řízení výstavby
Posuzování vhodnosti konkrétních objektů je v kompetenci zastupitelstva města. Doporučeno je zřízení odborné poradní komise starosty města pro posuzování výstavby problematických objektů složené z odborníků v oblasti urbanismu, architektury a památkové péče.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>