Expozice historické techniky … nahlédnutí pod pokličku

Náš projekt Stálé expozice historické techniky bude jak již bylo sděleno v předchozím příspěvku s nejvědší pravděpodobností podpořen z programu LEADER. Pojďme si tedy proto opět  –  tentokrát trochu podrobněji přiblížit jeho obsah.

První fází realizace projektu bude provedení nezbytných stavebních úprav, které navrátí prostorám částečně jejich historický ráz, odstraní problémy způsobené zanedbanou údržbou a umožní jejich bezproblémové užívání. Druhou fázi představuje instalace vlastní expozice, která bude tematicky členěna na několik okruhů, a její zpřístupnění veřejnosti.

Stavební část je tvořena opravami a stavebními úpravami zanedbaných a z památkového hlediska narušených historických prostor. Neboť projekt zpracovává nezisková organizace, jejímž hlavním úkolem je ochrana historického kulturního dědictví a památkových hodnot, jsou navrhované stavební zásahy koncipovány i jako ukázka , jak co nejcitlivěji a přitom nepříliš nákladně, regenerovat neudržované a z památkového hlediska silně narušené stavby.

Při stavebních úpravách budou proto zachovány všechny autentické, památkově hodnotné detaily. Nově doplňované prvky (dveře, vrata, okna, okenní výklenky…) budou zhotoveny z tradičních materiálů a pokud se dochovaly historické originály, tak jako jejich přesné kopie, v ostatních případech bude zvoleno alespoň historicky věrné konstrukční řešení. Při výrobě oken a dveří budou druhotně využita autentická historická kování zachráněná z necitlivě rekonstruovaných budov. Všechny nové omítky i nátěry budou vápenné. Naopak u prvků a prostor, kde nebude již možné rekonstruovat věrohodně historickou podobu, bude použito současné, výrazově decentní řešení, i zde budou ale preferovány historické technologie. Bude tedy postupováno podle nejnovější metodiky památkové péče a zcela v souladu s doporučeními provedeného stavebně historického průzkumu.

Tyto postupy bohužel nejsou na Nepomucku používány často ani na významných prohlášených památkách, natož při běžných opravách historických, zákonem nechráněných staveb. Například ani v současnosti probíhající rekonstrukce rodného domu A. Němejce není právě příkladem zcela citlivého přístupu k historické stavbě. Jde tedy de facto o lokálně i regionálně inovativní řešení, které se, jak doufáme, dočká následování.

Samotná expozice bude tvořena několika tematickými celky – 1. republika na silnicích Nepomucka, Nepomucký trojúhelník, zámečnická dílna v 1. pol 20. stol., historie zemědělské techniky v našem kraji, urbanistický vývoj Nepomuka a dějiny Zelenohorské pošty.

V památkově nejcennější klenuté síni bude instalována ojedinělá sbírka motocyklů z 20.-30. let. Zastoupeny budou značky Praga, Jawa, ČZ, BSA, Harley-Davidson, Indian, Ariel, Peugeot, Panther, AJS, Sarolea … Kolekce zprostředkuje reprezentativní obraz strojů pohybujících se na silnicích regionu ve 30. letech. Celistvou představu dobových reálií umožní doprovodné dobové prameny – reklamní materiály, technické průkazy, motoristické vybavení a potřeby … a samozřejmě dobové snímky Nepomucka, v nichž figurují historická vozidla.

V sousedním prostoru budou umístěny mladší motocykly (40. – 60. léta), tematicky mapující zejména československou produkci uvedené doby, včetně strojů účastnících se místních motocyklových závodů – Nepomuckého trojúhelníku, jemuž bude věnována obzvláštní pozornost. Tento závod se jezdil v letech 1946-1969, v současnosti pokračuje jako veteránský podnik. Součástí této tematické expozice bude sbírka původních plakátů, fotografie ze závodů, ceny vítězů, závodnická kombinéza a v neposlední řadě projekce dobových záběrů. Na tuto kolekci naváže výstavka k historii zdejšího Automotoklubu. Pro zpestření zde bude k vidění i malá kolekce zajímavých historických automobilů (MG, BSA, Durant). Poslední prostor bude koncipován jako ukázka místní zámečnické dílny v 20.-30. letech 20. století. Budou zde instalovány autentické stroje a zařízení , další drobné nástroje a vybavení přenesené ze zaniklých dílen v Nepomuku a blízkém okolí. Součástí expozice budou právě opravovaný motocykl a traktor Svoboda (1934), rozebraný motor atd…

Malá výstava zemědělské techniky by měla najít místo na nádvoří a vstupní hala hlavní budovy bude bohatší o dva infopanely o stavební historii objektu a urbanistickém vývoji města.

Projekt předpokládá provedení nezbytných stavebních úprav v prostorách stávajících garáží v areálu Zelenohorské pošty č.p. 76, tak aby zde mohly být umístěna zapůjčená historická vozidla a další exponáty.

Vzhledem k památkovým hodnotám objektu i celého areálu (viz stanovisko úseku památkové péče MÚ Nepomuk – v příloze) zohledňují navržené úpravy provedený stavebně historický průzkum objektu (v příloze), zejména v něm uvedená doporučení k budoucí úpravě a funkčnímu využití objektu.

V části objektu, kde se dochovaly cenné pozdně barokní klenby, je primárním cílem stavebních úprav památková regenerace prostoru. Budou tedy odstraněny z památkového hlediska nevhodné konstrukce (příčky, betonový potěr a násyp). Dochované hodnotné prvky (klenby, sloupy, podlaha, okenní nika, omítky …) budou očištěny a případně vyspraveny. Podle dochovaného okenního výklenku budou dozděny další tři, doložené starými plány. Dozdívky budou provedeny samozřejmě z tradičních materiálů do stávajících otvorů v obvodových zdech. Nosné konstrukce tedy nebudou nijak narušeny. Provedení bude, včetně detailů a výplní (dřevěných okének), přesnou kopií dochovaného historického originálu. Obdobně budou dle výsledků stavebně historického průzkumu obnoveny dveřní niky.

V druhé části prostor byly na konci 50. let strženy klenby a proveden nový betonový strop na železných nosnících. Vzhledem k enormním nákladům, které by vyžadovala úplná restituce historického vzhledu těchto prostor, i k plánovanému využití, budou provedeny jen dílčí stavební zásahy. Z estetického a památkového hlediska je potřebné, aby byla vyměněna stávající plechová vrata do nádvoří, a to za dřevěná, konstrukčně řešená (vč. úpravy stavebního otvoru dle doporučení SHP). Ze současné trojice budou zachována (také z bezpečnostních důvodů) pouze dvoje vrata, třetí otvor bude zazděn. Shodně jako v klenuté místnosti budou provedeny i okenní (a dveřní) otvory v severní stěně. V interiéru bude vybourána nenosná příčka, čímž bude dosaženo celistvějšího a většího prostoru pro expozici. Omítky budou vyspraveny stejnou technologií jako v první části. Stávající betonové podlahy budou opraveny.

Ve všech prostorách bude provedena nová elektroinstalace tak, aby nebyly zbytečně narušeny památkově hodnotné konstrukce. Bude osazeno nové osvětlení (energeticky úsporné zářivky a LED žárovky), tak aby instalované exponáty byly dostatečně nasvíceny. Kvůli nemalé hodnotě velké části zapůjčených exponátů bude prostor vybaven kamerovým systémem s nočním viděním (kvůli možné identifikaci potenciálního pachatele) a elektronickým zabezpečovacím zařízením (bez tohoto vybavení nelze počítat s ochotou některých sběratelů k zapůjčení exponátů, také pojištění by bylo extrémně finančně nákladné). Temperování prostor bude zajištěno elektrickými přímotopy.

Podrobnosti technického řešení stavebních prací a elektroinstalace jsou v samostatné příloze (Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení). Detailnější popis technického řešení zabezpečovacího a kamerového systému je součástí přílohy Technická zpráva – Bezpečnostní systém a samozřejmě rozpočtu. Všechny tyto práce budou vykonávány dodavatelsky.

Na nádvoří dojde k rekultivaci zeleně – plocha při přístupové cestě a další vhodná místa budou osazena starými odrůdami dřevin a bylin. Betonová zídka rozdělující nádvoří bude obložena naštípaným palivovým dřevem. Tyto práce budou realizovány svépomocí – dobrovolnou brigádou členů realizačního týmu a partnera – N.O.S..

Oprava fasády a úprava rozměrného novodobého vikýře v patře nebudou v rámci projektu realizovány. Majitel nemovitosti se zavázal, v rámci partnerství na projektu, opravit tyto části na své náklady a s použitím vhodných technologií (vápenné omítky a nátěry) do začátku sezóny roku 2011.

Po ukončení stavebních prací a instalaci potřebného vybavení (mimo výše uvedené bude ještě potřeba zakoupit vitríny a police na umístění drobnějších exponátů a DVD přehrávač s dataprojektorem a projekčním plátnem na promítání autentických záběrů z historie Nepomuckého trojúhelníku) bude instalována samotná expozice, jejíž detailní popis je součástí další kapitoly.

Projekt využívá a památkově rehabilituje existující historickou budovu stájí Zelenohorské pošty, která před jeho realizací neměla jiné využití. Užitná plocha prostor pro expozici činí 225 m2. Celková užitná plocha budovy (vč. podkrovních místností a sklepů) je 375m2. Využití budovy pro účely projektu je tedy 60%. Projekt dále rozšiřuje využití části stávající budovy vlastní Zelenohorské pošty čp. 76, neboť ve vstupní hale domu bude umístěna část expozice.

3.4. Výsledky projektu

Hlavním výstupem projektu jsou zrekonstruované prostory památkově hodnotné budovy poštovních stájí, které budou zkolaudovány jako výstavní prostor (vč. nové elektroinstalace). Bude v nich instalována stálá expozice historické techniky, která, jak název napovídá, bude fungovat dlouhodobě (dle nájemní smlouvy min. 7 let, ale lze odůvodněně očekávat, že bude opravdu „stálá“). Dalším výstupem projektu je zařízení a vybavení nutné pro provoz expozice (zabezpečovací zařízení, vitríny, police, dataprojektor s DVD …).

Expozice bude tvořena několika tematickými celky – 1. republika na silnicích Nepomucka, Nepomucký trojúhelník, zámečnická dílna v 1. pol 20. stol., historie zemědělské techniky v našem kraji, urbanistický vývoj Nepomuka a dějiny Zelenohorské pošty.

V památkově nejcennější klenuté síni bude instalována ojedinělá sbírka motocyklů z 20.-30. let. Zastoupeny budou značky Praga, Jawa, ČZ, BSA, Harley-Davidson, Indian, Ariel, Peugeot, Panther, AJS, Sarolea … Kolekce zprostředkuje reprezentativní obraz strojů pohybujících se na silnicích regionu ve 30. letech. Celistvou představu dobových reálií umožní doprovodné dobové prameny – reklamní materiály, technické průkazy, motoristické vybavení a potřeby … a samozřejmě dobové snímky Nepomucka, v nichž figurují historická vozidla.

V sousedním prostoru budou umístěny mladší motocykly (40. – 60. léta), tematicky mapující zejména československou produkci uvedené doby, včetně strojů účastnících se místních motocyklových závodů – Nepomuckého trojúhelníku, jemuž bude věnována obzvláštní pozornost. Tento závod se jezdil v letech 1946-1969, v současnosti pokračuje jako veteránský podnik. Součástí této tematické expozice bude sbírka původních plakátů, fotografie ze závodů, ceny vítězů, závodnická kombinéza a v neposlední řadě projekce dobových záběrů. Na tuto kolekci naváže výstavka k historii zdejšího Automotoklubu. Pro zpestření zde bude k vidění i malá kolekce zajímavých historických automobilů (MG, BSA, Durant). Poslední prostor, kde zůstane zachovaná montážní jáma, bude koncipován jako ukázka místní zámečnické dílny v 20.-30. letech 20. století. Budou zde instalovány autentické stroje a zařízení (vrtačka, bruska, soustruh – funkční, poháněné přes transmisi), další drobné nástroje a vybavení (ponk, klíče, hevery, mazničky a j.) přenesené ze zaniklých dílen v Nepomuku a blízkém okolí. Součástí expozice budou právě opravovaný motocykl a traktor Svoboda (1934), rozebraný motor atd…

Nádvoří před vlastním prostorem bude upraveno, tak aby představovalo vhodnou přístupovou plochu z ulice k vlastní expozici. Na nádvoří budou zřízeny drobné plochy zeleně osázené bylinami, květinami a dřevinami původních místních odrůd. Vznikne tak malá ukázka druhové skladby typické pro dvory na Nepomucku před nástupem moderních kultivarů. Nevzhledná betonová zeď k sousedům bude „obložena“ naštípaným dřívím – tradičním topivem. Do prostoru nádvoří bude ještě instalováno několik exponátů zemědělské techniky z 1. pol. 20. stol. (sekačka, obracečka, pluh)… Pod utilitární přístřešek v rohu (pokud nebude nahrazen) bude umístěna mlátička a stabilní motor z téže doby.

Ve vstupní hale hlavního objektu Zelenohorské pošty budou mj. umístěny panely s relevantními informacemi ke stavebnímu vývoji areálu i města Nepomuk. Tato část expozice bude vycházet z diplomové práce Urbanistický vývoj a památkové hodnoty města Nepomuk, která mj. získala ocenění děkana FF ZČU.

V poslední fázi realizace bude (svépomocí) vytvořen informační systém. Ten se bude sestávat z internetových stránek, propagačních letáků a informačních směrovek a tabulí při trasách pozemních komunikací ve městě. Internetové stránky budou obsahovat nezbytné informace o otevírací době, vystavených exponátech, navigaci, odkazy na turistické zajímavosti v Nepomuku a okolí. Odkaz na web bude zaregistrován ve všech relevantních turistických stránkách. Propagační letáky budou dodány do turistických destinací v okruhu 50 km. Významnou roli v propagaci bude mít dlouhodobá spolupráce s partnery – místními expozicemi a penziony i obdobně zaměřenými muzei v jiných regionech.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
17 Responses
 1. L’intégralité de ces articles sont vraiment plaisants

 2. Erasmo napsal:

  I see a lot of interesting posts on your website.
  You have to spend a lot of time writing, i know how to save
  you a lot of work, there is a tool that creates unique, google friendly posts
  in couple of seconds, just type in google – laranita’s free content source

 3. grosse bite xxl napsal:

  Տplenddide poste, comme d’habitude

 4. 私はもともとときに同じコメントを持つ|電子メールの電子メールコメントし私は今、“新しいコメントが追加された時に通知する」チェックボックスとコメントは、私は3いくつかの4取得追加されるたびにクリックしました。そのサービスからの| 人々を私あなたが削除することができます方法はありますか? おかげ!

 5. まずは|素晴らしいと言う私がしたいと私がしたいブログ!私は簡単な質問を持っていた心|私はあなたがいないをすればそうでない場合は、聞きしたいのですが、その。 自分の考えあなた自身とクリアを中央にどのように 見つけるために知っている前書き込み私がいた。 私が持っているいた難し|私の考え得ることに私のクリア思考の心を出。 失われた無駄な 私は本当にない|書き込みしかし、それはでの喜びを取る楽しむちょうど最初の10〜15分のように思えるちょうど開始する方法を把握しよう。どれアイデアまたはヒント? 賞賛は!

 6. One of the leaders in the fight to reinstate authentic Greek Cypriot cooking is the 7 St Georges taverna in Yeroskipos. Say yes to owner George Demetriades’s endless mezes.

 7. Když jsem se zpočátku e-maily se stejným komentář
  okomentoval „Informujte mě, když jsou přidány nové komentáře“ políčko a teď pokaždé,
  když je přidán komentář jsem si jsem kliknul. Existuje nějaký způsob, jak můžete odstranit lidé
  z této služby? Na zdraví !

 8. Ahoj ! Vím, že to je trochu mimo téma, ale napadlo mě, jestli jste věděl, kde bych mohl najdete CAPTCHA plugin pro mé komentáře podobě?

  Já používám stejný blogu platformě jako vy a já jsem s
  Problémy Vyhledání jeden? Díky moc!

 9. Hi , samozřejmě této odstavec je ve skutečnosti dobrá a já jsem se naučil spoustu věcí z ní
  pokud jde o blogů. díky.

 10. Jednoduše chtějí , že váš článek je
  úžasný . jasnost ve vašem příspěvku je prostě velkolepý i mohl předpokládat jste odborník na toto téma.
  Fine s vaším svolením dovolte mi, abych upoutá zdroj updated s nadcházejícím poštou.
  Díky milion a prosím, pokračovat příjemné práce.

 11. Můj bratr navrhl Možná mi tato blog webových stránek .
  Byl naprosto zcela vpravo. Tento příspěvek vlastně můj ​​den. Ty
  nelze představit jen , kolik času jsem strávil na
  tuto info! Díky!

 12. Díky mému otci, který řekl na téma této blog , to webové stránky webových
  stránek je ve skutečnosti pozoruhodný .

 13. hav kalkulačka napsal:

  I prostě nemohl opustit před o tom, že jsem se opravdu velmi
  těšil obvyklý informace osoba poskytovat
  na tvé návštěvníky ? Je chystá je zase nepřetržitě se kontrolovat až na nové příspěvky

 14. Prosím, dejte mi vědět, pokud hledáte článek spisovatel pro
  vaši webu . Máte nějaké opravdu skvělé
  příspěvky a já myslím, Byl bych dobrý přínosem.
  Pokud jste někdy chtěli, aby se některé zatížení off,
  tak bych naprosto milují napsat nějaký Obsah pro
  svůj blog výměnou za odkaz zpět do dolu. Prosím, pošlete
  shoot me e-mail v případě zájmu. Cheers !

 15. Wow! Jsem opravdu nadchnutá z vizuálu na těhle blog stránkách.

  Je to jednoduché, ale efektivní. Dost často je to těžké vytvořit dokonalou rovnováhu mezi
  uživatelskou přívětivostí a vzhledem. Musím říct, že jste udělal skvělou práci.
  Kromě toho je blog dost rychlý i na Firefoxu.
  Výjimečný blogísek!

 16. coach x peanuts napsal:

  If some one desires expert view concerning blogging
  and site-building afterward i suggest him/her to visit this weblog, Keep up the fastidious work.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>