Author Archive

III. změna územního plánu města Nepomuk

Návrhy k zařazení do III. změny ÚP města Nepomuk podané MÚ Nepomuk Společností přátel starého Nepomuka ve formátu PDF jsou zde.

Vyjádření ke zjišťovacímu řízení záměru „I/20 Seč – Životice“

Vyjádření ke zjišťovacímu řízení záměru „I/20 Seč – Životice“ podané Společností přátel starého Nepomuka Krajskému úřadu Plzeňského kraje ve formátu PDF je ke stažení zde.

Category: Podněty a stanoviska  Comments off
Stanovisko k rekonstrukci a přístavbě domu č.p.152

Stanovisko Společnosti přátel starého Nepomuka k rekonstrukci domu čp. 152 na náměstí Augustina Němejce v Nepomuku zaslané Stavebnímu úřadu Nepomuk naleznete zde ve formátu PDF.

Category: Podněty a stanoviska  Comments off
Připomínky k projektu RD na pozemku parc.č. 108 v kat.ú. Nepomuk

Stanovisko Společnosti přátel starého Nepomuka k navrhované novostavbě rodinného domu na p.parc. č. 108 v k.ú. Nepomuk zaslané Stavebnímu úřadu Nepomuk naleznete zde ve formátu PDF.

Stavební regulativ historického jádra

Dokument:

Stavební regulativ historického jádra
(součást 1. změny územního plánu města Nepomuk)

d1) Vymezení historického jádra
Historické jádro zahrnuje území vymezené ulicí Nádražní, U Sokolovny, Zelenohorská, hranicí lesních pozemků Zelené Hory, potokem Muchovkou, ulicí Nábřežní, Přesanickou a silnicí I/20 až ke křižovatce s Nádražní ulicí.

d2) Regulativ využití
Na vymezeném území historického jádra je prioritním požadavkem zachování historického kulturního dědictví. Zůstane zachována původní urbanistická struktura zahrnující náměstí a ulice obestavěné uzavřenými bloky. Doporučeno je uzavření fasády náměstí u objektu nákupního střediska, případně jeho přestavba. Nové objekty a přestavby objektů v uličních frontách budou velikostí a výškou odpovídat okolní zástavbě, důraz bude kladen  na kvalitní architektonické řešení. Ostatní objekty budou posuzovány z hlediska zachování charakteristického parametru města s dominantní úlohou Zelené hory a sakrálních objektů.

d3) Ochranné pásmo historického jádra
Je tvořeno zastavěným a zastavitelným územím mimo vymezené historické jádro. V něm budou nové objekty budovány s ohledem na zachování panoramatu města.

d4) Řízení výstavby
Posuzování vhodnosti konkrétních objektů je v kompetenci zastupitelstva města. Doporučeno je zřízení odborné poradní komise starosty města pro posuzování výstavby problematických objektů složené z odborníků v oblasti urbanismu, architektury a památkové péče.