Author Archive

Johánek z Pomuka, nejslavnější rodák nepomucký

Pozvánka na přednášku

 

Na letošní svatojánskou pouť jsme v rámci vzdělávacího cyklu Historie a kulturní dědictví Nepomucka přichystali příhodné téma. Budeme se zabývat dějinami nepomucenského kultu a jeho vztahem ke světcovu rodišti. Pozvali jsme proto odborníka z nejpovolanějších, specialistu na období baroka, prof. PhDr. Víta Vlnase PhD., ředitele Sbírky starého umění Národní galerie a profesora dějin novověku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Vít Vlnas je autorem knihy Jan Nepomucký, česká legenda, která se pokouší na základě dochovaných historických pramenů rekonstruovat život skutečného Johánka z Pomuku, jeho mučednickou smrt, vznik svatojánské legendy a postupné šíření kultu sv. Jana Nepomuckého.

Cílem přednášky bude tedy jistý kritický, střízlivý pohled jak na svatojánskou legendu, tak na „antilegendu“, která prohlašovala Jana Nepomuckého za falešného a vymyšleného svatého. Pokusíme se, na základě vědeckého poznání, nahlédnout a rekonstruovat, jak tomu asi bylo ve skutečnosti.

Osmnácté století, čas největšího rozšíření a popularity kultu sv. Jana z Nepomuku, a zejména tehdejší spiritualitu, následně přiblíží koncert barokní duchovní hudby. Chrámový pěvecký sbor z Klokot u Tábora přednese za doprovodu varhan Svatojánské litanie od Kryšpína Tachkeho.

Pokud Vás zajímá historie, nezapomeňte si tedy poznamenat do diáře sobotu 19. května. Přednáška se bude konat od 15 hodin v sále hotelu U Zeleného stromu. Koncert se uskuteční v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého od 17. hodiny. Na něj plynule naváže první rozeznění nových zvonů a mše svatá.

 

Akce se koná s podporou Programu rozvoje venkova SZIF a MAS Sv. Jana z Nepomuku a vstup na obě její části je tedy jako vždy zdarma.

Fotosoutěž chce pomoci památkám

Již jen deset dní zbývá do uzávěrky fotografické soutěže Svědkové času.

Akce si klade za cíl především upozornit na chátrající historické objekty a obecně popularizovat historický stavební fond. Tématy snímků tedy mohou být nejen památky bezprostředně ohrožené zánikem, ale i jakékoliv další stavby a drobná architektura, sochy či křížky v krajině. Vše, co oplývá puncem stáří a pozitivně dotváří veřejný prostor, naše životní prostředí.

Fotografie nemusí být dokumentární, naopak mohou mít umělecký rozměr, pouze musí zachycovat tematicky vymezený objekt či jeho část. A také musí být pořízeny v oblasti Nepomucka nebo Spálenopoříčska, tedy na území MAS Sv. Jana z Nepomuku, která tuto akci podpořila z grantového programu Startér.

Vybrané snímky budou velkoformátově vytištěny, zarámovány a vydají se na putovní výstavu krajem. I v lecjaké zapadlé vesničce se tak budou moci lidé seznámit s hmotným kulturním dědictvím svého regionu.

Organizátoři doufají, že tímto způsobem, tedy doslova zviditelněním památkového fondu, přispějí k ochraně či záchraně alespoň některých historických staveb. A i kdyby se díky výstavě nezlepšil osud ani jedné památky, samotné fotografie zachytí něco z jejich pomíjivého kouzla.

 

Každý, kdo rád fotí a chce se zapojit, má tedy poslední možnost. Příjem snímků končí 30. dubna o půlnoci. Podrobnosti a podmínky soutěže jsou k nalezení na stránkách projektu www.svedkovecasu.cz.

 

Kontakt:

Pavel Kroupa

vedoucí projektového týmu

Tel: 731 015 547

E-mail: stary.nepomuk(Q)seznam.cz

svedkovecasu(Q)gmail.com

 

Web: http://svedkovecasu.cz

 

Projektový tým vznikl jako neformální sdružení nadšenců, kterým není lhostejný osud starých domů. Někteří z těchto lidí jsou členy Společnosti přátel starého Nepomuka a Fotoklubu Nepomuk.

Projekt Svědkové času získal zvláštní cenu poroty v grantovém programu Startér MAS Sv. Jana z Nepomuku, zaměřeném na inovativní a veřejně prospěšné projekty.

 

 

 

 

 

 

 

Rok jedenáctý očima památkáře

 

Jaro je tu v plném proudu, takže je nejvyšší čas na další roční ohlédnutí, malou rekapitulaci stavebních zásahů spáchaných v sezóně 2011 ve starém Nepomuku. Stejně jako vloni se podíváme na dotyčné opravy, rekonstrukce a novostavby z hlediska památkové péče, přiblížíme si, jak pomáhají zachovat či naopak poškozují místní nemovité kulturní dědictví a ráz města.

 

Začněme akcí rozhodně největší, alespoň co se dotčené plochy i rozpočtu týče, a to rekonstrukcí parteru Přesanického náměstí a části přilehlých ulic.

Pomineme ultraortodoxní stanovisko, hlásající, že toto prostranství nikdy plošně dlážděno nebylo, což mu dodávalo jisté venkovské kouzlo – a proto bylo žádoucí tento stav zachovat. Nejen panu faráři, ale i dalším obyvatelům a návštěvníkům těchto míst přeci jen bahnitý povrch přišel spíše nepraktický než romantický a i ostatní veřejná prostranství v Nepomuku byla dlážděna postupně během věků, někdy až v průběhu 20. století. Takže řekněme, že vydláždění náměstí u sv. Jakuba bylo přirozeným pokračováním dlouhodobého trendu a pojďme se blíže podívat na jeho provedení.

Z hlediska archeologů lze mít výhrady k hloubce i způsobu zhotovení podkladních vrstev. Z technologického hlediska šlo nesporně o rozumný krok, ale za cenu likvidace téměř metru historie. Snad alespoň záchranný archeologický výzkum lokality, vlastního jádra raně středověkého osídlení Nepomuka, který si stavební akce vynutila, přinese nějaké nové poznatky o našich nejstarších dějinách.

Vlastní provedení povrchu má dvě roviny. Prvním je koncept sjednocení parteru. Způsob vydláždění odstraňuje výškové i strukturální rozdíly mezi chodníkem a vozovkou, sceluje povrch do jediné plochy. To pomáhá lépe vyniknout nepravidelnosti uliční linie a  podtrhuje rostlý charakter městského prostoru, který tím zároveň sjednocuje. Odlišnou barvou části dlažby jsou decentně vytyčena parkovací stání. Jen bílý pruh z menších chodníkových kostek, probíhající středem komunikace, tento zdařilý koncept zbytečně narušuje. Tím se dostáváme k vlastní dlažbě. Zvolený materiál, tedy klasické žulové kostky o hraně 10 cm, se sice používal v 19. i 20. století běžně na úpravy vozovek, jejich aplikace na větších plochách a prostranstvích je ale spíše ojedinělá. Pokud by projektant vzhlédnul pro inspiraci k náměstí A. Němejce, udělal by mnohem lépe. Dlažba z přírodního kamene, obvykle získaného sběrem z polí nebo jako odpad z lomů, byla užívána častěji i vzhledem k pořizovací ceně. Dnes je nabízena i komerční varianta z lomového kamene. Neuspořádaná skladba takového dláždění má ve větší ploše mimo jiné pozoruhodný výtvarný efekt. V honosnějším prostředí se pak pro vydláždění prostranství používal naopak větší formát než klasická kostka. Obě tyto varianty by tedy byly nepochybně lepší. Proč tedy byla zvolena ta nejfádnější? Snad kvůli ceně nebo možná proto, že až do samé realizace nikdo na radnici pravděpodobně netušil, co za dlažbu sem vlastně přijde.

Mobiliář, který zabydlel prostranství, je klasický litinový. Taková konzervativní volba, co nic nepokazí, ale také nic nespasí. Jestli si totiž někdo myslí, že osazením neorenesančních svítidel a košů uchová historický ráz jádra města, tak je na omylu. Na ten mají mnohem větší vliv než městský mobiliář fasády okolních domů. A jestliže ty se na jedné straně ulice rozpadají, aby na druhé byly modernizovány plastovými dveřmi, okny a sokly, žádná akantová rozvilina na pouliční lampě to nezachrání.

Jak tedy shrnout vydláždění Přesanického náměstí jednou větou? Není to špatné, ale zdaleka ani bezchybné. Můžeme samozřejmě jásat, že to nevyasfaltovali jako za Michka, ale to by bylo jako si libovat, že mám jednu nohu, když bych taky nemusel mít žádnou.

 

Přímo s Přesanickým náměstím sousedí areál děkanského kostela sv. Jakuba Většího. Oprava, která zde vloni proběhla, nebyla ani velká a pro nezasvěcené oko není ani moc viditelná. A tak by to konečně v případě památek mělo být vždy. Pomalu, po kouskách a citlivě. Hnidopich dodá: a neustále.

Prozradím, že šlo o rekonstrukci dvou opěrných pilířů presbytáře (místa zásahů prozrazuje nový nátěr). Byla dožilá nejen jejich omítka, pocházející z opravy na počátku 90. let. Eroze, vzniklá působením povětrnostních vlivů, začala ohrožovat již i vlastní zdivo, které bylo třeba sanovat. Akce byla z větší části spolufinancována z dotace ORP Nepomuk.

 

Drahně let načatá rekonstrukce zajímavého pozdně barokního domku čp. 170 v Plzeňské ulici se vloni o kousek posunula. Došlo k výměně oken. Přestože oproti jiným případům z této památkově cenné ulice nejde o žádnou tragédii, přesto je na zásahu vidět, že není ideální. Okna jsou sice naštěstí dřevěná, ale oproti původním již nejsou osazená v líci fasády. Okamžitě došlo k proměně výrazu domu i zbytečně násilnému zásahu do jeho hmoty (osekání okrajů okenních otvorů). Stačilo přitom pouze vyjmout stará vnější okna a na jejich místo osadit přesné kopie. Možná by dokonce stačila i pouhá repase s osazením izolačních dvojskel. Takový postup by byl nejen citlivější, ale možná i levnější.

Smutné je, že podobné zásahy, jako je tento případ, patří nejen v našem městě k těm šťastnějším. Většina majitelů (dodavatelů?) volí do historické stavby naprosto nevhodné plastové profily.

 

To je také případ objektu stojícího jen o pár desítek metrů dál – budovy České pošty, původně vily MUDr. Podzemského. Strohá modernistická patrová budova vynikala solidně zpracovanými řemeslnými detaily. Výměna oken a dveří se řídila heslem: za málo peněz hodně umělé hmoty. Zmizely tak nejen elegantní špaletová okna a masivní vstupní dveře, ale nakonec i pozoruhodné vitrážové okno s geometrickým vzorem umístěné nad mezaninem  hlavního schodiště. Nejsem si jist, jestli tepelné úniky na schodech byly tak masivní, že dům musel přijít o takový krásný umělecký detail.

 

Další příklad nevhodnosti plastových oken nám poskytuje rekonstrukce měšťanského domu čp. 147 na rohu Husovy ulice a náměstí. Abych se neopakoval, tak pouze poukáži na fakt, že díky způsobu osazení došlo ke zmenšení světlosti okenních otvorů. Změnu výrazu průčelí a zánik památkových hodnot vázaných na historický originál snad již není ani třeba zmiňovat.

Jistou útěchou snad může být skutečnost, že vstupní dveře z Husovy ulice (poč. 20. stol.) byly zachovány a vcelku citlivě opraveny (pouze kování trochu kazí dojem). Je tu i veliká naděje, že neorenesanční fasáda do ulice bude zachována a opravena. Shodná bývala i do náměstí, jak se můžeme přesvědčit z dobových fotografií. Na její obnovu bych ale příliš nesázel. No uvidíme.

 

V loňském roce jsme zakončili putování po Nepomuce v Zeleném Dole příkladem kontextuální novostavby. Dnes tu máme další, která tentokrát nahradila někdejší poštovskou chalupu čp. 43. Objekt je sice vyšší a širší než původní stavení, takže již není tak romaticky schoulené pod skalou. Přesto díky typu a sklonu střechy i výrazu průčelí nepůsobí nikterak násilně či nepatřičně.

Je ovšem třeba si také připomenout, že díky této novostavbě zaniklo jedno z posledních stavení s funkční černou kuchyní v Nepomuku.

 

Další demolice proběhla hned o kousek vedle.  Z klasicistního domku s číslem E21 zbývala v době pořízení fotografie již jen torza zdí. S každou takovou demolicí odchází nenávratně hmatatelný kus minulosti, mizí neobnovitelné hodnoty. Je proto dobré si před každým takovým zásahem uvědomit všechny jeho důsledky. Nyní můžeme již jen doufat, že nový objekt bude alespoň podobně citlivě řešený jako předchozí příklad.

 

Tolik malý exkurz do loňské stavební sezóny v Nepomuku. Mrzí mě, že majitele a stavebníky většiny zmíněných objektů zřejmě nepotěšil. Na druhou stranu je takovéto nastavené zrcadlo zapotřebí. Poskytuje totiž naději, že si přeci jen někdo z uvedených slov něco vezme k srdci a některé z budoucích rekonstrukcí budou citlivější.

Stavební dějiny a památky města Nepomuk

Pozvánka na přednášku

V neděli 15. dubna se uskuteční další ze série historických besed. Tentokrát si budeme povídat o urbanistickém vývoji města Nepomuk a jeho pamětihodných stavbách.

První část přednášky bude chronologicky mapovat historii zdejšího osídlení od sporadických stop jeho pravěkých počátků přes hypotetickou podobu raně středověké osady a genezi města v souvislosti s těžbou drahých kovů, raně novověké hospodářské centrum zelenohorského panství i barokní poutní místo až po stavební zásahy z doby nedávné. Položíme si například otázku, zda-li Nepomuk opravdu vznikl spojením vsí Pomuk a Přesanice, jak bývá tradováno, anebo tomu bylo trochu jinak? Pokusíme se zrekonstruovat zatím takřka neznámou podobu městečka před husitskými válkami a přiblížíme si dobu postupné obnovy po třicetileté válce. Dotkneme se i demografického vývoje v „dlouhém“ 19. Století. Kritickému zhodnocení nakonec neuniknou ani demolice a stavební produkce po roce 1945.

V druhém poločase se zaměříme na historicky a památkově nejcennější budovy, které se v našem městě dochovaly. Tématem tedy bude historie kostela sv. Jakuba a drobných sakrálních staveb, Piaristické koleje – staré školy, spořitelny, radnice, Zelenohorské pošty, domu U lípy a několika dalších měšťanských domů. Vyprávění bude ilustrováno množstvím dobových vyobrazení a starých fotografií.

Na přednášku bezprostředně naváže, jak bývá zvykem, exkurze do terénu. V souladu s tématem vyrazíme na vycházku do ulic Nepomuka, při které poukážeme na stávající památkové hodnoty staveb zmíněných při přednášce i města jako celku. Drobným bonusem bude možnost prohlédnout si některé z historických domů nejen z exteriéru, ale i nahlédnout do jejich nitra.

Tato akce je součástí vzdělávacího cyklu Historie a kulturní dědictví Nepomucka, který byl podpořen prostřednictvím MAS Sv. Jana z Nepomuku z Programu rozvoje venkova. Vstup je i díky tomu zcela zdarma.

Zámek a panství Zelená Hora ve druhé polovině 16. století

Pozvánka na přednášku

 

Šestý díl přednáškového cyklu Historie a kulturní dědictví Nepomucka bude věnován zdejší krajinné dominantě. Zelenohorský zámek bude představen v podobě, která není doposud příliš známá ani probádaná. Vrátíme se do doby vrcholné renesance, do časů, kdy panství držel Ladislav ze Šternberka a jeho nepříliš vyvedené děti.

Zelená Hora na kresbě Karla Škréty z roku 1641.

Předmětem přednášky bude analýza dvou dílčích cedulí panství Zelená Hora z let 1560 a 1584, zanesených v zemských deskách, a popisu panství Zelená Hora a Plánice z roku 1576, který je uložen ve zdejším pracovišti Státního oblastním archivu, ve fondu Velkostatek Zelená Hora. Na základě především těchto tří pramenů se autor pokusí načrtnout v současnosti neznámý vzhled zámku v 16. století. Narozdíl od podoby zámku je díky popisu z roku 1576 velice dobře známo jeho vnitřní vybavení. Přednáška se bude tedy zabývat například i tím, jak vypadala hradní kuchyně, zbrojnice nebo kovárna, jaké se používalo nádobí a z jakých látek se vyráběly oděvy. Část přednášky bude také věnována stručnému popisu celého panství a hospodaření na panských dvorech.

Přednášejícím bude osoba zcela povolaná – Mgr. Jakub Mírka, vedoucí místní pobočky oblastního archivu, historik, který s fondem Velkostatek Zelená Hora strávil množství času.

Pokud Vás zajímají dějiny našeho zámku, přijďte v neděli 11. března do Rodného domu Augustina Němejce. Přednáška začne úderem druhé a od půl čtvrté je připravena exkurze, jejíž cíl je možné snadno uhádnout.

 

Tato akce byla podpořena prostřednictvím MAS Sv. Jana z Nepomuku z Programu rozvoje venkova a vstup je tedy zcela zdarma.

 

Připomínky k projektu „Kruhová křižovatka K1 U Sokolovny“

 

  • Projekt výrazně narušuje stávající krajinný prvek – lipovou alej U Sokolovny. Alej byla založena na přísném geometrickém půdorysu a dodnes má přímý průběh. Budou muset být pokáceny některé desítky let staré stromy a bude změněno východní vyústění aleje. Bylo by žádoucí projekt upravit tak, aby nebylo nijak zasahováno do aleje.

  • Projekt nerespektuje stávající urbanistické řešení prostoru. Pro realizaci kruhové křižovatky dle záměru, je potřeba pozměnit prostorové uspořádání lokality, dojde k narušení nejen výše zmíněného průběhu aleje, ale i k vynucenému posunutí stávajících plotů a hranic pozemků. Bude narušena symetrie SV rohu pozemku kolem Sokolovny. Umístění křižovatky převážně nerespektuje osy stávajících komunikací. Volné, prakticky nevyužívané, plochy (p.p.č. 273/5) jsou přitom pro realizaci projektu použity zcela minimálně.

  • Projekt nikterak neřeší problémy s nedostatkem parkovacích míst před bytovým domem č.p. 559. Přímo u komunikace p.p.č. 1537 parkuje denně na množství automobilů (zřejmě zákazníci kadeřnictví a papírnictví). Pokud se bude upravovat parter, bylo by vhodné řešit i tento problém – a to nikoliv represivně, ale zřízením standardních parkovacích míst.

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Ministerstvo kultury vyhlásilo program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2012. Zájemci mohou podávat žádosti u příslušných obecních úřadů do 28. února.

Cílem dotace je zachování a obnova nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny a zároveň nejsou prohlášeny národními kulturními památkami. Tyto prostředky je možné využít i na obnovu movitých kulturních památek za podmínek stanovených v zásadách programu. Potřebné informace a odbornou pomoc poskytuje vlastníkům ministerstvo a také příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

V závislosti na schváleném státním rozpočtu stanoví Ministerstvo kultury finanční kvóty na příslušný rok pro jednotlivé obce s rozšířenou působností. Důležitý je počet kulturních památek a jejich stavebně technický stav. Pokud tyto obce neprojeví zájem o spolupráci s ministerstvem, pak jsou nevyužité finanční prostředky převedeny do rezerv a případně rozděleny v doplňkovém kole.

V loňském roce bylo ve dvou základních kolech navrženo 794 akcí obnovy památek za více než 140 milionů korun.

Bližší informace k tomuto programu na území ORP Nepomuk Vám podá Odbor školství, kultury a památkové péče MÚ Nepomuk – pí. M. Rašínová: maria.rasinova(q)urad-nepomuk.cz, tel: 371 519 743

Kulturní dědictví a místní rozvoj

POZVÁNKA NA BESEDU

Na druhou lednovou sobotu je připravena další akce z cyklu Historie a kulturní dědictví Nepomucka. Tentokrát nepůjde o klasickou přednášku na vyloženě historické téma, ale o besedu o tom, jak může ochrana a využití historického kulturního dědictví zkvalitnit život na venkově a přispět k místnímu rozvoji.
Nepůjde ovšem jen o nějakou akademickou debatu či suchou teorii. Podstatnou část programu budou tvořit velmi věcné informace, praktické rady a zkušenosti lidí, kteří se rozhodli své úsilí věnovat obnově historických objektů a zachování kulturního dědictví. O nástrahách i úspěšném završení realizace projektů podpořených MAS Sv. Jana z Nepomuku v opatření Obnova dědictví regionu se rozhovoří lidé z realizačních týmů.
O možnostech získání veřejné podpory na akce, snažící se zachránit či nově využít historicko-kulturní hodnoty, kterými jsou např. opatření MAS, Program rozvoje venkova, dotační tituly Plzeňského kraje a ministerstva kultury, Norské fondy a různé privátní nadace aj. bude informovat ing. Michal Arnošt z MAS SJN.
Nebudou opomenuty ani obecné úvahy o kulturním dědictví jako důležitém faktoru lokálního rozvoje (Strategický plán Leader „Budoucnost založená na tradici“), zmíněn bude i současný trend venkovského cestovního ruchu postaveného na mikrozajímavostech, jehož příkladem je např. naučně-zážitkový program Venkovský kořen. A dozvíme se i o dalších příkladech uplatnění regionální historie a kulturního dědictví z jiných regionů, které zákonitě vyvolávají otázku o možnostech u nás na Nepomucku.
Nezanedbatelný prostor v programu tohoto odpoledne bude vyhrazen dotazům návštěvníků a volné debatě. Tato diskuze by měla být přínosem nejen jednotlivým zájemcům o realizaci nějakého dílčího projektu, ale především by měla poukázat na historicko-kulturní hodnoty našeho kraje a přispět nejen k jejich ochraně, ale především novému zapojení do našeho života.

Akce se bude konat v sobotu 14. ledna od 14:00 v seminární místnosti rodného domu Augustina Němějce – Nepomuk, A. Němejce 129 – mapa zde … Vstup je zdarma.

Proměny i kontinuita města ... Kostelní (dnes Plzeňská) ulice L.P. 1909

Proměny i kontinuita místa … Kostelní (dnes Plzeňská) ulice L.P. 1909

 

Projekt historie a kulturní dědictví Nepomucka byl podpořen prostřednictvím MAS Sv. Jana z Nepomuku z Programu rozvoje venkova – Osa IV. Leader

 

 

Augustin Němejc, život a dílo

Společnost přátel starého Nepomuka Vás zve na přednášku

Augustin Němejc

život a dílo malíře jižního Plzeňska
komentovaná prohlídka stálé výstavy mistrových obrazů

přednáší: Ing. Jiří Tetzeli, znalec díla a sběratel obrazů A. Němejce

neděle 4.12.2011 od 14:00

Rodný dům Augustina Němejce

Tato akce je součástí vzdělávacího projektu Historie a kulturní dědicví Nepomucka

Category: Lokální historie, Projekty  Comments off
Pozvánka na přednášku

Další z cyklu historických přednášek je připravena na druhý listopadový víkend. Její obsah bude mít tentokrát přímou souvislost s naším nejznámějším rodákem. Tématem bude Svatojánské muzeum v Nepomuku a kult sv. Jana Nepomuckého v jihozápadních Čechách.

Socha sv. Jana Nepomuckého ze sbírek nepomuckého muzea.

Přednáška bude rozdělena na dvě části. První se bude věnovat dějinám Svatojánského muzea, které existovalo v 30. letech v budově nepomuckého arciděkanství, i osobnosti jeho zakladatele P. Josefa Strnada. Zároveň bude cílem představit plánovaný projekt obnovy muzea i jeho současný stav a prostřednictvím fotoprojekce poukázat na uměleckou kvalitu vybraných sbírkových předmětů.

Druhá část přednášky se pokusí zmapovat rozšíření kultu sv. Jana Nepomuckého a dalších českých patronů v jihozápadních Čechách, přesněji řečeno v oblasti sušicko-nepomuckého vikariátu a prezentovat výtvarnou a kulturní hodnotu konkrétních svatojánských památek.

Na přednášku bezprostředně naváže návštěva poutního kostela a prohlídka arciděkanství, kde je již v současné době instalovaná malá expozice sakrálního umění.

Přednášející a průvodkyní bude historička z českobudějovické diecéze a členka přípravného týmu svatojánského muzea Mgr. Markéta Duchoslavová.

Přednáška se uskuteční v sobotu 12. listopadu v rodném domě Augustina Němejce. Začátek přednášky je plánován na čtrnáctou hodinu, exkurze na čtvrtou odpolední.

Akce je součástí přednáškového cyklu Historie a kulturní dědictví Nepomucka, podpořeného prostřednictvím MAS sv. Jana z Nepomuku v rámci Programu rozvoje venkova a vstup na ní je proto zcela zdarma.